Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, czyli tzw. ustawę okołobudżetową. Dokument zawiera szczególne rozwiązania służące realizacji ustawy budżetowej na przyszły roku. Wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

Ustawa reguluje wiele spraw m.in.: przewiduje się finansowanie w 2019 r. staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i dentystów oraz specjalizacji pielęgniarek i położnych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 2 243,053 mln zł.

W 2019 r. powyższe staże i szkolenia będą w całości finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W przyszłym roku minister pracy na podstawie umowy zawartej z ministrem zdrowia przekaże, na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra zdrowia, środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z przeznaczeniem na:

  • staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
  • specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.

Czy lekarz stażysta ma prawo wystawiania recept pro auctore i pro familiae czytaj tutaj>>
 


Podwyżka dla stażystów od 1 lipca

Od 1 lipca 2018 r. zmianie uległa wysokość wynagrodzenia zasadniczego stażystów. Jest to związane z koniecznością dostosowania ich do znowelizowanej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach medycznych.

Lekarzom odbywającym staż podyplomowy, pomimo podwyżki wynagrodzeń, która została udzielona i sfinansowana przez Ministra Zdrowia z dniem 1 stycznia 2018 r., należy im się także podwyżka wynikająca z nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu z dnia 1 lipca 2018 r.

Nowe stawki wynagrodzenia będą ustalone z uwzględnieniem mechanizmów opisanych w przepisach ustawy o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym dla pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Współczynnik pracy dla lekarza stażysty zgodnie z ww. ustawą wynosi 0,73, a brana pod uwagę do wyliczeń kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym wyliczenie została ustalona do 31 grudnia 2019 r. na poziomie 3 900 zł (art. 7 ww. ustawy).

 

NSA: Od szczepionki nie ma ucieczki czytaj tutaj>>

 

 

Pieniądze na szczepienia

W projekcie ustawy okołobudżetowej zwiększono także limit maksymalnych wydatków na finansowanie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym  w Gostyninie (KOZZD) oraz na zakup szczepionek do przeprowadzania  obowiązkowych szczepień ochronnych o kwotę 51,6 mln zł (z tego na finansowanie KOZZD 0,6 mln zł, wydatki na zakup szczepionki 51 mln zł).

 

Zamiast szpitala większy ośrodek dla byłych skazanych w Gostyninie czytaj tutaj>>

Budżet państwa przeznaczony na zakup szczepionek do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych, zgodnie z ustalonym na dany rok Programem Szczepień Ochronnych wzrośnie ze 147 do 198 mln zł.