Lekarzom odbywającym staż podyplomowy, pomimo podwyżki wynagrodzeń, która została udzielona i sfinansowana przez Ministra Zdrowia z dniem 1 stycznia 2018 r., należy im się także podwyżka wynikająca z nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu z dnia 1 lipca 2018 r.

Nowe stawki wynagrodzenia będą ustalone z uwzględnieniem mechanizmów opisanych w przepisach ustawy o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym dla pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Wysokość podwyżki wynagrodzenia stanowi 20%  różnicy powstałej pomiędzy wynagrodzeniem docelowym wyliczonym zgodnie z mechanizmem podwyżki określonym w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, a aktualnie wypłacanym wynagrodzeniem lekarzowi stażyście, przy założeniu że powinien otrzymać ją każdy lekarz i lekarz dentysta odbywający staż podyplomowy dnia 1 lipca 2018 r. lub później. 

Koszt podwyżki został skalkulowany jako iloczyn kwoty podwyżki wynagrodzenia powiększonej (w przypadku stażysty lekarza) o wskaźnik dyżurów medycznych x współczynnik pochodnych  pracodawcy x liczba stażystów x liczba przepracowanych miesięcy.

Współczynnik pracy dla lekarza stażysty zgodnie z ww. ustawą wynosi 0,73, a brana pod uwagę do wyliczeń kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym wyliczenie została ustalona do 31 grudnia 2019 r. na poziomie 3 900 zł (art. 7 ww. ustawy). 

Czy ostatnie porozumienie pomiędzy MZ i pielęgniarkami mówiące o włączeniu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego zobowiązuje do aneksowania umów u pracę w tym zakresie? czytaj tutaj>>

 


Do 31 grudnia muszą obliczyć

Do konsultacji społecznych został właśnie przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o wynagrodzeniu minimalnym, podmiot leczniczy (a zatem pracodawca), do dnia 31 grudnia 2021 r., musi podwyższyć wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy o wynagrodzeniu minimalnym i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa.

  

Zmiana wynagrodzenia od 1 lipca br.

Projekt rozporządzenia został wydawany na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617, z późn. zm.) nowelizuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Począwszy od dnia 1 lipca 2018 r., podwyżki powinny wynosić corocznie na dzień 1 lipca 20 % różnicy między najniższym wynagrodzeniem zasadniczym właściwym dla tej grupy a wynagrodzeniem zasadniczym aktualnym na ten dzień dla lekarzy stażystów i lekarzy dentystów stażystów.

Podwyżka obliczana na 1 lipca

Kwota podwyżki powinna być każdorazowo (co roku) obliczana na dzień 1 lipca, przy czym do obliczenia kwoty ewentualnej podwyżki wynagrodzenia zasadniczego pracownika medycznego powinna być przyjmowana aktualna dla tego pracownika wysokość wynagrodzenia zasadniczego na dzień 1 lipca każdego roku.

Ministerstwo zdrowia szacuje, że rozporządzenie może dotyczyć ok. 68 tys. absolwentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, którzy podejdą do realizacji stażu podyplomowego.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą obowiązywania od dnia 30 czerwca 2018 r.

W uzasadnieniu projektu czytamy, że w części Funduszu Pracy będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia nie ma wolnych środków finansowych mogących zabezpieczyć ww. podwyżki w 2018 r., ani w latach kolejnych, z  tym że w 2019 r. zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2019 r. środki na skutki niniejszego rozporządzenia zabezpieczone są w planie finansowym Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.