Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2019 wiąże się z koniecznością ustawowych zmian umożliwiających m.in. prawidłową realizację ustawy budżetowej. W tym celu w Ministerstwie Finansów przygotowany został projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019. Wśród zmian znajdują się m.in.:

Przepisy związane ze świadczeniami dla nauczycieli 

Według Karty Nauczyciela odpis na zakładowy fundusz socjalny zależy od kwoty bazowej określanej właśnie w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej - czyli ustawie okołobudżetowej. Kwota odpisu wynosi 110 proc. kwoty bazowej stanowiącej podstawę wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli w dniu 1 stycznia danego roku. Dzięki takiemu sposobowi wyliczania wysokości odpisu, miał on podlegać corocznej waloryzacji. W ostatnich latach tak się jednak nie dzieje - również w 2019 r. odpis wyliczany będzie na podstawie kwoty bazowej z 1 stycznia 2013 r. (tj. 2618,10 zł). Oznacza to, że po raz kolejny odpis na ZFŚS na jednego nauczyciela wyniesie 2879,91 zł.

 

Zmiany związane ze świadczeniami w sektorze finansów publicznych

W projekcie ustawy proponuje się również „zamrożenie” funduszu świadczeń socjalnych na poziomie obowiązującym w roku 2014. W przypadku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podstawą naliczania będzie wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. w wysokości 3278,14 zł. Przyjmując za podstawę tę kwotę, odpis podstawowy na jednego pracownika (37,5 proc. podstawy) wynosi 1229,3 zł. Celem tych przepisów jest zmiana naliczania odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych oraz członków ich rodzin.

 

Czytaj też: W poniedziałki najwięcej wniosków o emeryturę >

 

Projektowana zmiana spowoduje ograniczenie wydatków budżetu państwa na świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów pobierających świadczenia emerytalno-rentowe z systemu emerytalnego. Zmiana ta dotyczy emerytów i rencistów - byłych żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej.

W projekcie ustawy proponuje się, by w roku 2019, podstawą ustalenia odpisu na fundusz socjalny były środki zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2013 na emerytury i renty. Do roku 2011 fundusz socjalny dla żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej był tworzony z corocznego odpisu w wysokości 0,6 proc. rocznych środków planowanych na emerytury i renty w danym roku. Dla funkcjonariuszy pozostałych służb mundurowych odpis ten wynosił 0,5 proc. planowanych wydatków na emerytury i renty w danym roku. W latach 2012-2016 wysokość odpisu na fundusz socjalny emerytów i rencistów służb mundurowych została „zamrożona” w relacji do planowanych wydatków na emerytury i renty w roku 2011, w latach 2017-2018 w relacji do planowanych wydatków na emerytury i renty w roku 2012.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, w 2019 r. de facto nastąpi odmrożenie podstawy naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o kolejny rok, względem roku bieżącego.

 

Czytaj też: E-akta, czyli cyfrowa rewolucja w dokumentacji pracowniczej >

 

Przepisy związane z Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszem Pracy

Projekt ustawy reguluje kwestię dotyczącą przekazywania środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z przeznaczeniem na staże podyplomowe, szkolenia specjalizacyjne oraz specjalizacje. Projekt ustawy przewiduje finansowanie w roku 2019 staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalizacji pielęgniarek i położnych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 2 243,053 mln zł.

W roku 2019 powyższe staże i szkolenia będą w całości finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W ramach tych środków, w roku 2019 będą pokrywane także koszty obsługi zadania realizowanego przez marszałków województw w zakresie stażu podyplomowego, zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Ponadto w 2019 r. ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będą finansowane koszty wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń w wysokości 337,5 mln zł.

 

Czytaj też: Podwyżki wynagrodzeń dla lekarzy stażystów >

 

Zmiana dotycząca Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

W projekcie ustawy proponuje się rozwiązanie umożliwiające dofinansowanie zadań związanych z przygotowywaniem zawodników kadry narodowej do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, o którym mowa w art. 86 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Zmiany dotyczące ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wprowadzenie zmiany w ww. ustawie ma na celu zwiększenie limitów maksymalnych wydatków planowanych do poniesienia w roku 2019 z budżetu państwa na zakup szczepionek do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych, zgodnie z ustalonym na dany rok Programem Szczepień Ochronnych z kwoty 147 mln zł do 198 mln zł.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w SIP LEX:

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych >

ZFŚS w oświacie - odpisy i zasady korzystania z funduszu >

Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z ZFŚS >

ZFŚS w oświacie - świadczenia świąteczne >

Czy środki z Państwowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej mogą być udzielone za zadania zrealizowane przed zawarciem umowy o przyznaniu tych środków? >