Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, w trakcie obowiązywania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego część świadczeniodawców działających w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) skoncentrowała się w całości (albo w znacznej części) na realizacji specyficznych zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Spowodowało to ograniczenie pozostałej działalności tych podmiotów, zgodnej z zakresem ich kwalifikacji do PSZ.

Lepszy dostęp do świadczeń 

Dodatkowo sytuacja pandemiczna wpłynęła na ogólne obniżenie ich aktywności, co spowodowane było zarówno restrykcjami epidemicznymi, jak i zmniejszoną skłonnością znacznej części pacjentów do korzystania z planowych świadczeń opieki zdrowotnej w omawianym okresie. Konsekwencją takiego stanu rzeczy było powstanie zjawiska określanego mianem „długu zdrowotnego”, którego spłacenie wymaga obecnie istotnego zwiększenia liczby przyjęć pacjentów, przynajmniej przez część świadczeniodawców PSZ. 

Dlatego resort zdrowia proponuje wprowadzenie przepisów, które umożliwią odpowiednie zwiększenie ryczałtu PSZ w bieżącym okresie rozliczeniowym tym świadczeniodawcom, którzy – w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na świadczenia opieki zdrowotnej w okresie popandemicznym – wykonali świadczenia w skali przekraczającej liczbę jednostek sprawozdawczych, stanowiącą podstawę ustalenia wysokości ryczałtu. Odpowiednie upoważnienie ma zostać przekazane NFZ-owi. Ponadto w projekcie rozporządzenia wprowadza się przepis przejściowy, na mocy którego liczba jednostek sprawozdawczych, obliczana dla danego świadczeniodawcy na bieżący okres rozliczeniowy, obejmujący 2024 r., zostanie zwiększona o 1,09 proc. Wszystko to ma poprawić dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej dzięki zwiększeniu finansowania świadczeń w formie ryczałtu PSZ. 

Projekt trafił teraz do siedmiodniowych konsultacji.