NIK skontrolował cztery podmioty lecznicze: Prudnickie Centrum Medyczne, Brzeskie Centrum Medyczne, 116 Szpital Wojskowy w Opolu i Opolskie Centrum Onkologii pod kątem udzielania przez podmioty lecznicze zamówień na żywienie pacjentów szpitali w województwie opolskim.

Izba pozytywnie oceniła, że w skontrolowanych szpitalach menu dla chorych układano z pomocą wykwalifikowanych dietetyków. Brali oni udział w sporządzaniu specyfikacji zamówień, a także podczas ich realizacji – w weryfikacji jadłospisów dziennych i planowanych na kolejne dni. Dietetyk oceniał również dostarczone posiłki pod względem właściwej temperatury, jakości i ilości. Placówki jednak niewłaściwie stosowały przepisy o zamówieniach publicznych zarówno w trakcie przygotowania, jak i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. - Naruszenia regulacji prawnych stwierdzono przy sporządzaniu planu postępowań o udzielenie zamówień, przy szacowaniu jego wartości, opisie przedmiotu zamówienia oraz ustalaniu kryteriów oceny ofert – podaje NIK.

Czytaj także na Prawo.pl: Jedzenie w szpitalu już miało być smaczne i zdrowe

Do formalnych nieprawidłowości należało nieterminowe sporządzanie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Brzeskie Centrum Medyczne, a także nierzetelne prowadzenie rejestru tych zamówień ze strony Opolskiego Centrum Onkologii. Z kolei w 116 Szpitalu Wojskowym w Opolu pominięto obowiązek zaktualizowania planu postępowań. Ponadto w podmiocie tym nierzetelnie przeprowadzono ocenę ofert, co polegało na wyborze tych, które powinny zostać odrzucone z uwagi na niezgodność z warunkami zamówienia.

Sprawdź w LEX: Czy zapewnienie diety wegetariańskiej lub wegańskiej pacjentom jest obowiązkiem szpitala? >

Z kolei Opolskie Centrum Onkologii wydatkowało 4,7 tys. zł z naruszeniem zasad należytego zarządzania finansami. - Najwięcej naruszeń procedur odnotowano jednak w Prudnickim Centrum Medycznym, gdzie na etapie przygotowania do postępowania nie ustalono wartości zamówienia, w efekcie czego z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zawarto umowę o wartości 183,3 tys. zł brutto. Prudnicki Szpital nie wyegzekwował także całości należności z tytułu naliczonej wykonawcy kary umownej za nienależyte wykonanie umowy. Do odzyskania pozostało bowiem 27,9 tys. zł – podaje NIK.

Pełny raport

Sprawdź też w LEX: Czy SPZOZ może świadczyć odpłatne usługi żywieniowe na rzecz podmiotów trzecich? >