Rada Ministrów przyjęła we wtorek uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie – etap I”, przedłożoną przez ministra zdrowia.

Program będzie realizowany w latach 2019–2024 i zakłada kompleksową rewitalizację i rozbudowę istniejącej infrastruktury Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Dzięki inwestycji ma powstać nowoczesny i przyjazny pacjentom ośrodek udzielający kompleksowych świadczeń onkologicznych – od profilaktyki przez diagnostykę aż do leczenia i rehabilitacji.

Inwestycja umożliwi wymianę wyeksploatowanej infrastruktury i stworzenie nowej – m.in. przez budowę i wyposażenie nowego budynku klinicznego, a także remont starego.

- Obecna infrastruktura Instytutu nie daje możliwości zwiększenia bazy łóżkowej ze względu na ograniczenie funkcji przestrzennej. Dodatkowo wyeksploatowane obiekty generują coraz większe koszty utrzymania, co wymusza konieczność zwiększania nakładów na naprawy i remonty. Generowane w ten sposób koszty ograniczają możliwości rozwojowe Instytutu - podkreśla resort zdrowia.

 

Rewolucja w onkologii na razie w czterech województwach - czytaj tutaj>>

 


Terapia protonowa w CO

Realizacja inwestycji ma pozwolić zintegrować całość szpitala poprzez konsolidację dwóch kompleksów - przeniesienie działalności medycznej z kompleksu przy ul. Wawelskiej 15 do kompleksu przy ul. Roentgena 5 w Warszawie i w ten sposób zredukować koszty funkcjonowania, zwiększyć dostępność świadczeń dla pacjenta i utrzymać niezbędne zabezpieczenie poziomu i jakości świadczeń w zakresie onkologii.

Dzięki nowym rozwiązaniom organizacyjnym, w oparciu o nowe i istniejące oddziały, umożliwi:

  1. rozszerzenie działalności dotyczącej profilaktyki pierwotnej nowotworów i edukacji społeczeństwa w zakresie czynników ryzyka chorób nowotworowych;
  2. zwiększenie i wyrównanie dostępu do nowoczesnych metod leczenia i innowacyjnych terapii onkologicznych – terapia protonowa;
  3. rozszerzenie zakresu opieki nad pacjentami chorymi przewlekle nowotworowo, w celu utrzymania jakości życia i pełnionych funkcji społecznych, rodzinnych i zawodowych;
  4. zbudowanie mechanizmów pod współpracę i koordynację współpracy pomiędzy krajowymi ośrodkami onkologicznymi, pozwalających na udzielanie kompleksowej opieki onkologicznej (diagnostyka, leczenie, rehabilitacja, opieka psychologiczna, opieka paliatywna) w pełnoprofilowych ośrodkach onkologicznych np. poprzez stworzenie sieci szpitali onkologicznych składającej się z ośrodków onkologicznych o najwyższym poziomie referencyjności i wspartej mniejszymi ośrodkami satelitarnymi/regionalnymi;
  5. wprowadzenie zmian organizacyjnych i zmian w sposobie leczenia pozwalających na lepsze wykorzystanie posiadanych środków i dostępnych zasobów, np. poprzez przesuwanie części świadczeń udzielanych w trybie stacjonarnym w kierunku świadczeń realizowanych ambulatoryjnie;
  6. dostosowanie infrastruktury, wyposażenia i sprzętu do aktualnie panujących standardów;
  7. gromadzenie danych onkologicznych pozwalających na analizę i monitorowanie efektywności systemu opieki oraz jakości i skuteczności leczenia (wyrażonych w mierzalnych wskaźnikach takich jak np. czas oczekiwania, przeżywalność, liczba wykonanych badań przesiewowych itp.);
  8. ułatwienie i wykorzystanie dialogu prowadzonego pomiędzy różnymi grupami interesariuszy opieki onkologicznej (świadczeniodawcy, decydenci, pacjenci itp.).

W ramach modernizacji ma dojść także do połączenia działalności szpitala przez konsolidację dwóch kompleksów – przy ul. Wawelskiej i ul. Roentgena w Warszawie.

Inwestycja ma także zwiększyć dostępność świadczeń dla pacjentów onkologicznych i rozszerzyć działalność dotyczącą profilaktyki nowotworów i edukacji społeczeństwa, jeśli chodzi o czynniki ryzyka chorób nowotworowych.

W ramach programu ma dojść także wprowadzenie innowacyjnych terapii, nowych metod opieki oraz technologii medycznych, co w przyszłości przełoży się na jakość leczenia i stan zdrowia pacjentów. 

Centrum Onkologii jest największym szpitalem onkologicznym w Polsce, w którym corocznie hospitalizuje się ponad 80 tys. pacjentów i udziela ponad 370 tys. porad ambulatoryjnych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.