Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów  wyborców  sporządzonych  dla  obwodów  głosowania utworzonych w tych jednostkach  i  będą  mogli  głosować  w  tych  obwodach. Dyrektor jednostki ma powiadomić osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców. Tacy wyborcy zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

 


Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły  głosować w obwodach utworzonych w tych   jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania. Na  takich samych zasadach będą mogli głosować wyborcy  przebywający w domach studenckich lub zespołach domów studenckich, w których utworzono obwody głosowania.

Czytaj też: Zgłoszenia członków komisji wyborczych przyjmują komitety wyborcze i urzędy gmin

Tzw. odrębne obwody głosowania Zgodnie z kodeksem wyborczym komisarz wyborczy tworzy odrębny obwód głosowania w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką.

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października. Głosować będziemy na 460 posłów i 100 senatorów, którzy będą reprezentować nas przez kolejną czteroletnią kadencję.

Czytaj w LEX: Zadania jst w procesie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w 2019 r.  >