Wybory odbędą się w niedzielę, 13 października 2019 r. Prezydent określił terminy, w jakich trzeba dokonać innych związanych z nimi czynności. 

 

Kalendarz przedwyborczy 2019 r.

Do 24 sierpnia 2019 r. (sobota) należy zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą (PKW) o utworzeniu komitetu wyborczego - robi to organ partii politycznej, lub pełnomocnik wyborczy w przypadku komitetu koalicyjnego lub komitetu wyborczego wyborców.  Natomiast 3 września (wtorek) upływa termin zgłaszania list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów. Kampania wyborcza w mediach publicznych ruszy 28 września i potrwa do 11 października.

 


 

Pozostałe terminy:

  • 26 sierpnia (poniedziałek) -powołanie okręgowych komisji wyborczych;
  • 8 września (niedziela) utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów;
  • 13 września (piątek) podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika;

 

22 września (niedziela)

  •  powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych;
  •  podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych;
  • sporządzenie spisów wyborców przez gminy;

 

Od 22 września (niedziela) do 29 września (niedziela):

składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę;

 

Do 28 września (sobota):

zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a;

 

Do 3 października (czwartek):

– podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów;

 

Do 4 października (piątek):

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;

 


 

Do 8 października (wtorek):

– składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania;
– składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z obowiązku przekroczenia progu wyborczego;

 

Do 10 października (czwartek):

- zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą;

– zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach;