Powód uczestniczył w wypadku drogowym w wyniku czego w okresie od 1991 roku do 1993 roku był trzykrotnie hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich. Pismem z 2 listopada 1993 r. został poinformowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach, o wykryciu w badaniach wykonanych w tym Szpitalu antygenu HBs (+), który powoduje wirusowe zapalenie wątroby. Powołany w sprawie biegły w pisemnej opinii wskazał, że źródłem jego zakażenia był właśnie szpital. Najprawdopodobniej do zakażenia wirusem HBV doszło podczas drugiego pobytu powoda w placówce. Biegły stwierdził też, że stopień uszczerbku na zdrowiu w wyniku zakażenia wirusem HBV wynosi dodatkowo ok. 15 proc.

Czytaj w LEX: Zakażenia szpitalne - odpowiedzialność cywilna >

Sądy: Sprawa przedawniona

Wyrokiem z 1 września 2004 roku Sąd Rejonowy w Katowicach, XVI Wydział Cywilny oddalił powództwo powoda o zapłatę przeciwko Skarbowi Państwa Wojewodzie Śląskiemu. Sąd stwierdził, że doszło do przedawnienia roszczenia powoda i brak jest podstaw do uznania, że podniesienie tego zarzutu przez stronę pozwaną było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Jednocześnie sąd wskazał, że za uznanie roszczenia przez pozwanego nie można przyjąć pisma z 11 maja 1998 r. wystosowanego przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, z tego powodu, że nie mógł on działać w imieniu pozwanego nie dysponując stosownym pełnomocnictwem. Sąd Okręgowy w Katowicach IV Wydział Cywilny Odwoławczy wyrokiem z 13 października 2005 roku oddalił apelację powoda.

Czytaj: Skarga nadzwyczajna już do zastosowania>>
 

Roszczenie nie uległo przedawnieniu

Jak informuje Prokuratura Krajowa, z rozstrzygnięciem Sądu Okręgowego w Katowicach nie zgodził się Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny. Działając z jego upoważnienia skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego skierował zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand. Zarzucił w niej wyrokowi oczywistą sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego materiału dowodowego. 

Czytaj w LEX: Skarga nadzwyczajna w praktyce >

 


W ocenie zastępcy prokuratora generalnego pismo z 11 maja 1998 r. wystosowane przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich do powoda stanowiło uznanie roszczenia skutkujące przerwaniem biegu przedawnienia zgodnie z treścią art. 123 par. 1 pkt 2 kodeksu cywilnego. - Pismo to pochodziło od podmiotu będącego wówczas wierzycielem powoda. Ze zgromadzonej w toku postępowania dokumentacji wynika jednoznacznie, że Wojewoda Katowicki przejął odpowiedzialność za zobowiązania Szpitala po jego przekształceniu w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Dopiero od wpisu do rejestru sądowego dokonanego 29 grudnia 1998 r. odpowiedzialność Wojewody dotyczyła również zobowiązań powstałych przed tą datą. Tym samym w dacie pisma (11 maja 1998 r.) wierzycielem w sprawie pozostawał Szpital. W ocenie Zastępcy Prokuratora Generalnego Sąd błędnie przyjął, że szpital nie był wierzycielem powoda. Nieprawidłowe ustalenia dokonane przez Sąd doprowadziły do stwierdzenia, że roszczenie uległo przedawnieniu - czytamy we wniosku do Sądu Najwyższego. 

Czytaj w LEX: Zasady orzekania obowiązku naprawienia szkody i odszkodowania na rzecz pacjenta >

Szpital uznał powództwo?

W skardze nadzwyczajnej zastępca prokuratora generalnego wskazał również, że pismo szpitala z 11 maja 1998 roku należy uznać za przyznanie istnienia zobowiązania, co doprowadziło do przerwania biegu przedawnienia. W konsekwencji roszczenie nie uległo przedawnieniu. Jednocześnie wskazał, że zarzut przedawnienia był sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Sąd nie dokonał całokształtu oceny tego konkretnego przypadku i oraz zebranego w sprawie materiału dowodowego, który wskazywał na sytuację zdrowotną, konieczność leczenia i podejmowane przez powoda działania.      

Zastępca prokuratora generalnego wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach w całości oraz wyroku Sądu Rejonowego w Katowicach oraz o przekazanie sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

Sprawdź w LEX:

Czy jest określony maksymalny czas hospitalizacji pacjenta w SOR? >

Jakiej minimalnej sumy gwarancyjnej OC powinien wymagać szpital od ratownika medycznego? >

Czy pielęgniarka, która przy odmowie lekarza zastosuje przymus bezpośredni wobec agresywnego pacjenta, naraża się na konsekwencje prawne? >