1 stycznia 2020 r. to ważna data w zakresie organizacji pracy dyspozytorni medycznych. Tego dnia weszła w życie część przepisów zamieszczonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym (art. 25b ust. 1-4 wszedł w życie z dniem 1.01.2020 r.). Nowe przepisy dotyczą m.in.: utworzenia stanowisk kierownika dyspozytorni oraz głównego dyspozytora, jak i jego zastępcy.

Podwyżki od stycznia dla ratowników medycznych i klauzula opt out - czytaj tutaj>>
 

Dyspozytorzy tylko na umowę o pracę

Zgodnie z nowymi przepisami wojewoda ma zatrudnić na podstawie stosunku pracy osobę odpowiedzialną za funkcjonowanie dyspozytorni medycznej zwaną „kierownikiem dyspozytorni”.

- Opierając się na treści art. 25b ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wojewoda będzie bezpośrednio zatrudniał jedynie kierownika dyspozytorni – podaje Maciej Łokaj, radca prawny. -  Przepisy dotyczące formy zatrudnienia dyspozytorów medycznych nie ulegają zmianie i w oparciu o art. 26 ustawy, dyspozytorzy wykonują swoje obowiązki jedynie w oparciu o umowę o pracę. Umowa cywilnoprawna nie jest dopuszczalna - dodaje.

Mecenas Łokaj podkreśla, że szczegółowa analiza przepisów ustawy oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej, prowadzi do jednoznacznego wniosku, że jednym z podstawowych obowiązków kierownika będzie nadzór nad pracą dyspozytorów, zaś głównego dyspozytora bieżąca koordynacja pracy dyspozytorni medycznej.

 

Ratownicy medyczni będą mieć samorząd i 6 dni dodatkowego urlopu - czytaj tutaj>>
 

Kto może być kierownikiem dyspozytorni?

Kierownikiem dyspozytorni może być osoba, która:

 1. ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i posiada kwalifikacje wymagane dla pielęgniarki systemu lub uzyskała co najmniej tytuł zawodowy licencjata wymagany dla ratownika medycznego, posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego;
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do zadań kierownika dyspozytorni należy:

 • opracowanie szczegółowego sposobu funkcjonowania dyspozytorni medycznej, z uwzględnieniem zapewnienia ciągłości jej funkcjonowania oraz organizacji pracy dyspozytorów medycznych;
 • opracowanie planu postępowania w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej przyjmowanie i obsługę powiadomień o zdarzeniach i zgłoszeń alarmowych na podstawie wytycznych, o których mowa w art. 25a ust. 4;
 • przygotowanie, weryfikacja i aktualizacja wykazów i opracowań niezbędnych podczas realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych;
 • nadzór nad pracą dyspozytorów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu przeprowadzania rozmów, decyzji podejmowanych w zakresie dysponowania oraz odmów zadysponowania zespołów ratownictwa medycznego, obsługi zdarzeń, w tym zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych;
 • dokonywanie oceny sposobu realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych na podstawie formularza oceny pracy dyspozytora medycznego, uwzględniającego kryteria oceny pracy dyspozytora medycznego, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 5.

 

 


Co robi główny dyspozytor

Do zadań głównego dyspozytora medycznego należy:

 1. koordynowanie funkcjonowania dyspozytorni medycznej;
 2. współpraca z wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego;
 3. koordynacja współpracy dyspozytorów medycznych w przypadku zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych w obrębie jednej dyspozytorni medycznej;
 4. bieżąca analiza zadań realizowanych przez dyspozytorów medycznych;
 5. bieżąca analiza optymalnego wykorzystania zespołów ratownictwa medycznego;
 6. udzielanie dyspozytorom medycznym niezbędnych informacji i merytorycznej pomocy;
 7. przygotowywanie raportu dobowego z pracy dyspozytorni medycznej.

 

Organizacja dyspozytorni medycznej

W dyspozytorni organizuje się stanowiska: kierownika dyspozytorni, głównego dyspozytora medycznego, zastępcy głównego dyspozytora medycznego, dyspozytorów medycznych, z podziałem na: dyspozytorów medycznych przyjmujących zgłoszenia alarmowe i powiadomienia o zdarzeniach, zwanych dalej "dyspozytorami przyjmującymi" i dyspozytorów medycznych dysponujących zespoły ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, zwanych dalej "dyspozytorami wysyłającymi".

Wojewoda może zatrudnić na podstawie stosunku pracy zastępcę kierownika dyspozytorni.

Sprawdź w LEX: Czy wolno zawrzeć umowę cywilnoprawną na funkcję kierownika dyspozytorni z pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku Pielęgniarza Koordynującego i Nadzorującego? >

Wsparcie psychologiczne od 1 stycznia 2021 r.

Przepisy dotyczące wsparcia psychologicznego wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Zgodnie z tymi przepisami wojewoda ma zapewnić dostęp do wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych udzielanego przez psychologów zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w urzędzie wojewódzkim.

Wsparcie psychologiczne udzielane dyspozytorowi medycznemu ma na celu zapobieganie konsekwencjom zdrowotnym stresu zawodowego i zwiększenie efektywności realizacji zadań przez dyspozytora medycznego.

Czytaj w LEX: Zasady segregacji medycznej pacjentów na SOR >

Minister zdrowia ma w drodze rozporządzenia, ma ustalić szczegółowy zakres zadań psychologa w ramach wsparcia psychologicznego, biorąc pod uwagę konieczność zapobiegania skutkom psychicznym stresu zawodowego oraz traumatycznego, umożliwienie sprawnego podejmowania decyzji przez dyspozytorów medycznych przez ograniczanie wpływu stresu na proces decyzyjny, a także diagnozowanie i zapobieganie występowaniu objawów wypalenia zawodowego wśród dyspozytorów medycznych.

Sprawdź w LEX: Czy przewiezienie pacjenta do ośrodka o wyższym stopniu referencyjności wymaga wcześniejszych uzgodnień z tym podmiotem? >