Nauczyciel, chcąc skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, złoży pisemny wniosek do dyrektora, który skieruje go na badania do lekarza medycyny pracy. Na zgłoszenie się do specjalisty pedagog będzie miał 30 dni od wystawienia skierowania. Z otrzymanym od lekarza orzeczeniem nauczyciel zgłasza się do dyrektora, który udziela mu urlopu dla poratowania zdrowia, chyba że ma wątpliwości co do zasadności orzeczenia.

 

Urlop dla poratowania zdrowia tylko na gardło lub na kolano>>

Odwołanie do ośrodka lub instytutu badawczego

W tym drugim przypadku ma prawo do złożenia odwołania - podobnie zresztą jak nauczyciel, jeżeli lekarz nie stwierdził, że występują przesłanki do udzielenia mu urlopu dla poratowania zdrowia. Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie. Wyjątkiem jest sytuacja gdy to właśnie ośrodek medycyny pracy wydał zaskarżane orzeczenie, wtedy odwołanie kieruje się do instytutu badawczego.

 

Do tej pory w Polsce były trzy takie ośrodki:

  • Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi,
  • Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
  • Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie.

 

Instytut w Sosnowcu kończy jednak swoja działalność, termin zakończenia działalności Instytutu wyznaczono  na 27 października 2019 r., zaś termin zakończenia likwidacji Instytutu wyznacza się na dzień 27 kwietnia 2021 r.