Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2019 r. w sprawie reorganizacji Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Nadzór nad Instytutem nadal będzie sprawować minister zdrowia.

Do zadań Instytutu należeć ma także koordynacja realizacji i monitorowanie wdrożenia Narodowej Strategii Onkologicznej. Placówka ma opracować standardy i wytyczne postępowania diagnostyczno-leczniczego oraz organizacyjno-jakościowego w onkologii (definiowanie ścieżek pacjenta). 

Instytut ma także zajmować się profilaktyką wtórną i prowadzić Centralny Ośrodek Koordynujący populacyjne programy badań przesiewowych w onkologii oraz Krajowy Rejestru Nowotworów.

Placówka ma współpracować z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz odpowiednimi towarzystwami naukowymi w dziedzinach onkologicznych i konsultantami krajowymi w ochronie zdrowia w zakresie programów kształcenia podyplomowego i specjalizacji oraz nadzorowania nad wynikami szkolenia.

 

Strategia onkologiczna z podatkiem cukrowym i wyższą akcyzą na papierosy  - czytaj tutaj>>

 


Ośrodek ma pomóc przy wycenie świadczeń

Do zadań Instytutu ma należeć także współpraca analityczna w zakresie wyceny świadczeń onkologicznych z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowym Funduszem Zdrowia.

Po zmianie Instytut ma nie tylko prowadzić prace badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze chorób nowotworowych, ale także wdrażać wyniki badań naukowych i prac rozwojowych. Do zadań Instytutu należeć ma także wykonywanie badań i analiz oraz opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych oraz prowadzenie działalności normalizacyjnej, certyfikacyjnej.

Instytut ma także prowadzić działalność w zakresie informacji naukowej, medycznej, ekonomicznej, wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw i wynalazczości oraz ochrony własności naukowej i intelektualnej. Planowane jest, by w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi wytwarzać aparaturę, urządzenia, materiały i inne wyroby oraz prowadzić walidację metod badawczych, pomiarowych oraz kalibracji aparatury.

Instytut ma być finansowany ze źródeł, o których mowa w art. 18 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, ale także 
pozyskiwane na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych oraz pieniądze przekazywane na wykonywanie działalności leczniczej przez NFZ.

800 mln zł na odbudowę 

Przypomnijmy, że planowane jest przekazanie 872 mln zł na rozbudowę Centrum Onkologii w Warszawie. Z czego prawie 740 mln zł będzie pochodzić ze środków ministra zdrowia. W ramach modernizacji placówki ma zostać przeniesiona działalność medyczna z kompleksu przy ul. Wawelskiej 15 do lecznicy przy ul. Roentgena w Warszawie. W planach jest także wprowadzenie terapii protonowej.