Wiceminister powiedział, że zespół, który wypracowywał Narodową Strategię Onkologiczną, przyjął ją w poniedziałek, niecałe dwa dni temu. - Przekazaliśmy ją do wykazu prac rządu i mam nadzieję, że za chwilę przekażemy do konsultacji międzyresortowych – powiedział. 

Narodowa Strategia Onkologiczna, tzw. cancer plan, ma być całościowym programem walki z rakiem. Powstaje na podstawie uchwalonej wiosną tego roku ustawy i ma wytyczyć kierunki rozwoju systemu opieki onkologicznej, w tym m.in. działania z zakresu profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Została zaplanowana jako program wieloletni, obejmujący lata 2020-2030.

Według zapowiedzi resortu zdrowia, główne cele Narodowej Strategii Onkologicznej to: 

  • obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe przez edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę, w tym kształtowanie świadomości prozdrowotnej i propagowanie zdrowego stylu życia; 
  • poprawa profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych; 
  • rozwój systemu opieki zdrowotnej w onkologii przez koncentrację działań wokół chorego i jego potrzeb z uwzględnieniem poprawy jakości życia chorych i ich rodzin.


Wśród celów strategii jest także zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej w onkologii, udzielanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną; opracowanie i wdrożenie zmian organizacyjnych, które zapewnią chorym równy dostęp do koordynowanej i kompleksowej opieki zdrowotnej w onkologii; rozwój działalności szkoleniowej i edukacji oraz kształcenia kadr medycznych w onkologii oraz rozwój badań naukowych mających na celu poprawę i wzrost efektywności oraz innowacyjności leczenia chorób nowotworowych.