Jak wyjaśniono w kancelarii premiera, w 2024 roku realizowane będą działania mające na celu: poprawę sytuacji kadrowej w dziedzinie onkologii, zwiększenie potencjału badań naukowych i projektów innowacyjnych, inwestycje infrastrukturalne oraz modernizację istniejących placówek leczniczych, a także inwestycje w uzupełnianie i wymianę wyeksploatowanych wyrobów medycznych służących do diagnostyki i leczenia nowotworów.

 

W komunikacie przekazano, że w ramach działań, które mają poprawić sytuację kadrową w onkologii, planowana jest m.in. kontynuacja kampanii informacyjnej i promocyjnej wśród studentów medycyny. Dotyczy to wyboru dziedzin onkologicznych, jako ścieżki dalszego rozwoju zawodowego po ukończeniu studiów i stażu podyplomowego.

- Chodzi także o nowelizację standardów kształcenia na studiach dla kierunku pielęgniarstwo i położnictwo w sposób, który zagwarantuje zdobycie umiejętności związanych z profilaktyką onkologiczną oraz opieką nad osobami w trakcie i po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym  - poinformowano.

Systematycznie ma być też rozszerzany wykaz leków refundowanych w terapiach onkologicznych, dzięki czemu pacjenci uzyskają lepszy dostęp do najnowszych metod terapeutycznych.

Ponadto, w dalszym ciągu prowadzona będzie kampania społeczna polegająca na publikacji w mediach materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki nowotworów złośliwych. Wprowadzone zostaną równie nowe standardy dotyczące żywienia pacjentów w placówkach onkologicznych.

Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030

Narodowa Strategia Onkologiczna, czyli tzw. cancer plan, to całościowy program walki z rakiem, który wytyczy kierunki rozwoju systemu opieki onkologicznej. 

Strategia ma doprowadzić do kompleksowych zmian w polskiej onkologii. Zakłada poprawę wczesnej wykrywalności i skuteczności leczenia nowotworów oraz równy dostęp do najnowszych metod terapii. Projekt zmiany uchwały, który we wtorek przyjął rząd, aktualizuje terminy i zakres działań realizowanych w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030. 

- Projektowana uchwała przewiduje modyfikację wybranych zadań Strategii w celu ujednolicenia nomenklatury w obowiązujących aktach prawnych oraz w sposób odzwierciedlający zaplanowaną, faktyczną formę, termin i zakres ich realizacji, będący wynikiem wielostronnych ustaleń pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację NSO i podjętych przez nich decyzji, uwzględniających aktualne potrzeby i możliwości wykonania zadań, przy jednoczesnym zachowaniu spójności z rocznymi harmonogramami wdrażania NSO  - wynika z informacji z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Najważniejsze rozwiązania:

  • Zaktualizowane zostały terminy i zakres działań realizowanych w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020–2030 (NSO).
  • Zmienione zostały brzmienia wybranych zadań, które ujęte są w Strategii. Dotyczy to odzwierciedlenia faktycznej formy, terminów i zakresu realizacji zadań w ramach NSO. Ujednolicono także nomenklaturę występującą w aktach prawnych.

Ponadto zmiana przewiduje rozszerzenie odpowiedzialności za realizację niektórych zadań strategii "celem precyzyjnego wskazania wykonawców podejmowanych działań".

 

- Wprowadzenie zmian we wskazanym dokumencie podyktowane jest koniecznością uporządkowania informacji na temat realizowanych w ramach NSO zadań, przy uwzględnieniu faktycznego stanu ich implementacji - podkreślono w informacji.

Czytaj także na Prawo.pl: Raport z pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej w końcu opublikowany

Jako uzasadnienie wprowadzenia terminowych zmian wskazano zbiegnięcie się w czasie wprowadzania NSO oraz pandemii COVID-19, której konsekwencje wpłynęły na znaczne obciążenie systemu ochrony zdrowia. Ponadto, wskazano, że "trudna sytuacja geopolityczna spowodowana wojną w Ukrainie rozpoczętą w lutym 2022 r., wymusiła konieczność sprostania nowym wyzwaniom w sferze społeczno-gospodarczej, obejmującej także system ochrony zdrowia".

Działania mają doprowadzić do zmiany trendów epidemiologicznych w onkologii. Nowotwory złośliwe są bowiem drugą przyczyną zgonów Polaków. Rocznie w Polsce notuje się ok. 160 tys. zachorowań na nie, z czego aż 100 tys. pacjentów rocznie umiera. Wzrastająca liczba zgonów z powodu nowotworów wynika przede wszystkim ze zbyt późnej wykrywalności. Corocznie rośnie też liczba zachorowań na nowotwory, a szacuje się, że w ciągu najbliższych 15-20 lat wzrośnie ona dwukrotnie.