Rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów i burmistrzów oraz okręgowej izby aptekarskiej, podjęła uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Spółka, która prowadziła kilka placówek, zaskarżyła ten akt. Zarzuciła, że uchwała została przyjęta wbrew negatywnej opinii spółki i okręgowej izby aptekarskiej. W skardze wskazano też, że rada nie wykazała kryteriów przyjęcia harmonogramu dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, który obciąża apteki w nierównym stopniu.

 

Trzeba zapewnić dostęp do świadczeń

Sprawą zajął się WSA, który wskazał, że zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy - Prawo farmaceutyczne, rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Upoważniając radę powiatu do ustalenia rozkładu godzin pracy aptek, ustawodawca założył dwa podstawowe cele. Pierwszy z nich dotyczy zaspokajania zapotrzebowania ludności na leki w normalnych, codziennych warunkach. Natomiast drugi odnosi się do konieczności zapewnienia dostępności świadczeń w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. Sąd podkreślił, że przy ustalaniu rozkładu nie sposób uwzględnić potrzeb ludności, ponieważ nie można przewidzieć prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzeń zagrażających zdrowiu lub życiu człowieka. Chodzi więc o ustalenie takiego rozkładu, który będzie stwarzał możliwość jak najlepszego i najszybszego skorzystania z niezbędnej pomocy.

Czytaj też: Dyżur nocny apteki a swoboda działalności gospodarczej. Glosa do wyroku III SA/Gd 225/10 >

Czytaj także: WSA: Ogłoszenie o dogodnych godzinach otwarcia apteki nie narusza zakazu reklamy >>>

Uzyskane opinie nie muszą być pozytywne

W art. 94 ust. 1 ustawy - Prawo farmaceutyczne, prawodawca położył nacisk na interes ludności, a nie osób prowadzących apteki. Jego intencją było zapewnienie dostępności świadczeń w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. WSA wskazał, że przed podjęciem uchwały, organ uzyskał pozytywne opinie wójtów i burmistrzów zainteresowanych miejscowości. Natomiast brak pozytywnej opinii okręgowej rady aptekarskiej nie mógł mieć wpływu na ocenę prawidłowości zaskarżonego aktu. Art. 94 ust. 2 ustawy - Prawo farmaceutyczne wymaga jedynie zasięgnięcia opinii, a nie zgody konsultowanych podmiotów. Tym samym rada powiatu może określić rozkład godzin pracy aptek wbrew stanowisku samorządu aptekarskiego czy organów wykonawczych gmin. Dlatego też rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych, zawarty w załączniku nr 2 zaskarżonej uchwały, nie naruszał prawa. 

WZÓR DOKUMENTU: Umowa zlecenia pomiędzy apteką a farmaceutą - godzinowa >

 


Lokalizacja aptek miała znaczenie

Sąd zwrócił też uwagę, że apteki mające siedzibę w mieście zostały równomiernie obciążone obowiązkiem dyżurów. Istotne jest także to, że miejscowość ta jest geograficznie położona w środku powiatu. Tym samym naturalnym było, że to właśnie na apteki z tego miasta został nałożony obowiązek dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. Jest to bowiem związane z możliwie szybkim i krótkim dojazdem przez wszystkich mieszkańców powiatu. Mając powyższe na uwadze, WSA oddalił skargę.

Wyrok WSA w Olsztynie 28 grudnia 2021 r., sygn. akt II SA/Ol 665/21