Przyjęte dziś stanowisko zostanie przekazane m.in. do wojewody mazowieckiego, ministra zdrowia oraz NFZ i ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców Mazowsza – do ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Obecnie jest sześć rejonów operacyjnych obsługiwanych łącznie przez pięć dyspozytorni, które przyjmują zgłoszenia i wysyłają w najbliższy teren karetki. Planowane zmiany (projekt wojewody z 10 grudnia 2018 r.) oznacza likwidację dwóch dyspozytorni i przejęcie obsługiwanego terenu przez pozostałe jednostki.

 

Upaństwowienie ratownictwa medycznego jednak 3 miesiące później​ czytaj tutaj>>

Większe tereny działania

Jeśli proponowane przez wojewodę zmiany wejdą w życie, karetka np. do mieszkańców Łomianek, Żyrardowa czy Pruszkowa będzie kierowana przez stację z Radomia, a do mieszkańców Płońska, Sierpca lub Przasnysza – przez stację z Siedlec. To oznacza, że niektóre z dyspozytorni będą musiały obsłużyć większy teren, czyli większą liczbę mieszkańców, a - zdaniem radnych z Mazowsza - grozi to utrudnieniami w przekazie informacji, w którym liczą się każde sekundy.

Poza tym nie zawsze dyspozytor z odległej części województwa zna specyfikę innego obszaru i wie, do którego szpitala w danym momencie jest szybszy dojazd i który będzie odpowiedni, by ratować życie pacjenta. 

 

Projekt o dyspozytorniach medycznych trafił do konsultacji czytaj tutaj>>

Mniej dyspozytorni od 1 kwietnia 2019 r. 

Zgodnie z planowanymi zmianami obsługę całego województwa przejmą dyspozytornie w Warszawie, Siedlcach i Radomiu. Tym samym od 1 kwietnia 2019 r. rejon operacyjny obsługiwany przez siedlecki MEDITRANS ma być powiększony o powiaty ostrołęcki – razem z Ostrołęką, makowski, przasnyski, wyszkowski, ostrowski, pułtuski (dotychczas obsługiwane przez ostrołęcki MEDITRANS OSTROŁĘKA) oraz płocki – razem z Płockiem, ciechanowski, gostyniński, nowodworski, mławski, płoński, sierpecki, żuromiński (dotychczas obsługiwane przez stację pogotowia w Płocku).

Z kolei obsługiwany przez Radomską Stację Pogotowia Ratunkowego rejon operacyjny ma wchłonąć powiat warszawski zachodni (dotychczas obsługiwany przez MEDITRANS w Warszawie) oraz piaseczyński, sochaczewski, grodziski, żyrardowski, pruszkowski (dotychczas obsługiwane przez Falck Medycyna Sp. z o.o.).

– Wprowadzenie zmian w tak szybkim tempie, bez odpowiedniego przygotowania nie tylko rujnuje to, co udało się już zrobić w zakresie ratownictwa medycznego na Mazowszu, ale przede wszystkim zagraża życiu i zdrowiu mieszkańców naszego regionu – podkreśla marszałek Adam Struzik. – To kolejny przykład zupełnie niepotrzebnej centralizacji – dodaje. 

 

Zmiany w ratownictwie medycznym w noweli o płacach minimalnych czytaj tutaj>>

Problemy z łącznością

Dyrektorzy stacji pogotowia zwracają uwagę na potencjalne problemy z łącznością przy tak dużych rejonach działania. Dla przykładu dyspozytor z Siedlec ma decydować o wysłaniu karetki do Płocka czy Gostynina. Kolejnym problemem jest kadra, która z jednej strony straci prace w obecnych dyspozytorniach, a z kolei w Siedlcach czy Radomiu pojawi się realny problem ze skompletowaniem zespołu do obsługi tak dużych obszarów.

– Nowy plan miałby zacząć funkcjonować już za trzy miesiące. Aktualizacja planów powinna być poprzedzona analizą potrzeb, na podstawie której powinna być dokonywana zmiana planu. Według naszej opinii, zakres proponowanych zmian znacznie wykracza poza podstawową potrzebę, jaką jest zapewnienie mieszkańcom Mazowsza odpowiedniej opieki medycznej – dodaje członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym czytaj tutaj>>
 


Zmiany związanie z uwłaszczeniem ratownictwa

Zgodnie z art. 25 a ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym to wojewoda będzie od 2021 r. odpowiedzialny za utworzenie i prowadzenie dyspozytorni medycznej. Proponowanie zmiany liczby dyspozytorni medycznych to - zdaniem radnych sejmiku województwa - przerzucanie zadania na podmioty lecznicze i przeniesienie obowiązków finansowych oraz organizacyjnych strony rządowej na samorządy terytorialne i podległe im jednostki.

Zdaniem radnych z Mazowsza proponowane przez wojewodę rozwiązania wygenerują dla podmiotów leczniczych koszty dotyczące m.in. redukcji zatrudnienia pracowników dyspozytorni medycznych. Istnieje także ogromne ryzyko dezorganizacji funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie Mazowsza. 

 


Nie chcą podziału na 3 dyspozytornie

Biorąc pod uwagę wszystkie te argumenty, sejmik województwa mazowieckiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec zaproponowanego w projekcie „Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego” podziału Mazowsza na trzy rejony operacyjne. Rozległość województwa oraz liczba mieszkańców przekraczająca 5 mln przemawia za utrzymaniem obecnego systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, czyli utrzymaniem działalności 5 dyspozytorni medycznych. 

Zgodnie z art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1115) ustawodawca określił możliwość istnienia obecnych rozwiązań aż do 31 grudnia 2027 r., do tego czasu dyspozytornie medyczne mogą funkcjonować w liczbie większej niż określona ustawie o PRM (w liczbie nie większej niż na dzień wejścia w życie niniejszej ustawy).

Przyjęte dziś stanowisko zostanie przekazane do ministra zdrowia, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i wojewody mazowieckiego oraz m.in. ministra spraw wewnętrznych i administracji i szefa ABW.