Biuro Legislacyjne podkreślało, że w trakcie prac legislacyjnych do noweli dotyczącej minimalnego wynagrodzenia dopisano przepisy dotyczące zmian w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Chodzi o projekt ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw na początku warto wrócić do przyczyny problemu niskich wynagrodzeń w ochronie zdrowia.

Dlaczego ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia ubezwłasnowolni dyrektorów placówek czytaj tutaj>>

 - Kilka ustaw w jednej noweli można łączyć, ale powinny mieć związki tematyczne, a tutaj nie zachodzi taka sytuacja – podkreślał przedstawiciel Biura Legislacyjnego we wtorek na senackiej komisji zdrowia. Dodał, że z formalnego punktu widzenia to powinny być dwie osobne nowelizacje.

Wiceminister Szczurek-Żelazko podkreślała, że celowo minister zdrowia w tej nowelizacji dopisał przepisy dotyczące ratownictwa medycznego.

– Ta zmiana jest pilna – podkreślała Szczurek-Żelazko. - Umożliwi kontynuowanie kształcenia ratowników medycznych, dlatego do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia minister wprowadził zapisy dotyczące ratownictwa medycznego.

 


Szkolenia dla dyspozytorów po staremu do 2020 r.

Wiceminister wyjaśniła, że w nowelizacji dopisali przepisy, które umożliwią „przywrócenie akredytacji  dla podmiotów odbywających kursy doskonalących dla dyspozytorów ratownictwa medycznego do końca roku 2020, wtedy te obowiązki od nich przejmie Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego”.

O zmianach w Państwowym Ratownictwie Medycznym czytaj tutaj>>

Drugi wprowadzony zapis dotyczy tego, że wojewódzkie plany działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne  obowiązujące w dniu 26 czerwca 2018 r. zachowują moc do dnia 31 marca 2019 r. Wojewoda przedstawi ministrowi zdrowia projekt wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, obowiązującego od dnia 1 kwietnia 2019 r., w terminie do dnia 30 listopada 2018 r., w celu jego zatwierdzenia.

- To są zmiany techniczne, które wynikają z nowelizowanej ustawy o PRM – podkreślała wiceminister. - Gdybyśmy ich nie wprowadzili, mogłyby się pojawić problemy przy wprowadzaniu planu i działania systemu. A tak będzie możliwość kontynuacji szkoleń na dotychczasowych zasadach do czasu powołania Krajowego Centrum.

Podwyżki dla pracowników niemedycznych

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu m.in.: wprowadza prawnie gwarantowany próg najniższej płacy zasadniczej dla niemedycznych pracowników działalności podstawowej (np. dyspozytorów medycznych, opiekunów medycznych, sanitariuszy szpitalnych, sekretarek medycznych). Dzięki temu zniwelowane mają być różnice w sytuacji prawnej tej grupy pracowników i pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W projekcie rozszerzono zakresu podmiotowego ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, którymi w rozumieniu projektowanej ustawy są osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, inne niż pracownicy wykonujący zawód medyczny.

Za co związki zawodowe krytykowały projekt nowelizacji ustawy o naniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia czytaj tutaj>>

Wynagrodzenie zasadnicze dla tej grupy – zgodnie z projektem - nie będzie mogło być niższe niż 2664 w 2021 r.

Wiceminister podała, że chcą, by regulacja weszła w życie od 1 lipca. br.

Inne stawki dla pielęgniarek

Projektowana zmiana podnosi również wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarkom i położnym zatrudnionym na stanowisku wymagającym wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ale nie wymagającym specjalizacji.

Projekt zakłada zmianę w grupach zawodowych, polegającą np. na przeniesieniu pielęgniarek i położnych zatrudnionych na stanowiskach wymagających wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, lecz niewymagających specjalizacji, z dotychczasowej grupy zawodowej określonej w punkcie 9 do grupy 8.

Nie przewidziano dodatkowych środków

Kolejną zmianą jest wprowadzenie terminu do 15 czerwca każdego roku na wydanie przez kierownika podmiotu leczniczego lub podmiot tworzący (w przypadku podmiotów leczniczych działających w formie jednostek budżetowych) zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia.

W uzasadnieniu podano, że proponowana nowelizacja ustawy nie będzie skutkowała przekazaniem podmiotom leczniczym w 2018 r. dodatkowych, ponad obecnie planowane, pieniędzy z budżetu państwa ani Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wiceminister Szczurek-Żelazko podkreślała, że pieniądze na podwyżki wynikające z tej noweli, mają pochodzić ze środków uzyskanych w ramach wzrastających przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia.