Pytanie

Czy lekarz POZ może skierować pacjenta na badanie densytometryczne kości w ramach NFZ?

Odpowiedź

 

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie jest uprawniony do wystawienia skierowania na wykonanie badania densytometrycznego, które to badanie miałoby zostać sfinansowane ze środków publicznych.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra zdrowia z 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej - dalej r.ś.g., wykaz świadczeń gwarantowanych udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji określa załącznik nr 1 do r.ś.g. - "Wykaz świadczeń gwarantowanych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji".

Co istotne, po myśli postanowień części IV załącznika nr 1 do r.ś.g. - "Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej związane z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej", badanie densytometryczne nie jest objęte wykazem świadczeń diagnostyki obrazowej związanych z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Tym samym uznać należy, iż lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie jest uprawniony do wystawienia skierowania na wykonanie badania densytometrycznego, które miałoby być finansowane ze środków publicznych.

Jednocześnie wskazać należy, iż zgodnie z przepisem § 3 ust. 2 rozporządzenia ministra zdrowia z 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej - dalej r.b.s.p. badanie lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego (a więc również badanie densytometryczne) wykonuje się na podstawie pisemnego skierowania będącego częścią dokumentacji medycznej. Jak stanowi jednak § 3 ust. 4 r.b.s.p., badanie z zastosowaniem promieniowania jonizującego przeprowadzane w ramach badań przesiewowych, stomatologicznych badań wewnątrzustnych wykonywanych aparatami do celów stomatologicznych, w przypadku densytometrii kostnej wykonywanej aparatami przeznaczonymi wyłącznie do tego celu oraz w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta, może być wykonane bez skierowania.

Jeśli zatem densymetria kostna wykonywana jest z wykorzystaniem aparatu przeznaczonego wyłącznie do tego celu, to procedura taka nie wymaga w ogóle skierowania. Nadal wszakże badania takie nie będzie finansowanego ze środków publicznych.

Na marginesie tylko zauważyć należy, iż jedynym sposobem na sfinansowanie badania densytomterii kostnej ze środków publicznych pozostaje wystawienie skierowania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do objęcia pacjenta ambulatoryjną opieką specjalistyczną (o ile rzecz jasna zachodzą przesłanki do wydania skierowania). W takim przypadku lekarz specjalista z poradni chorób metabolicznych, endokrynologii, geriatrii, reumatologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz w poradni leczenia osteoporozy może, jeśli uzna to za konieczne, zlecić kolejno wykonanie badania densytometrii kostnej. Badanie takie podlegać będzie finansowaniu ze środków publicznych.

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie.

Czytaj więcej komentarzy tego autora:

Specjalista AOS może skierować do szpitala w celu wykonania biopsji >>>

Od 1 stycznia 2015 leczenie na podstawie karty onkologicznej bez skierowania >>>

Skierowania lekarskie: wyjaśniamy wątpliwości interpretacyjne >>>

Skierowania lekarskie: podstawy prawne i zakres świadczeń >>>

Lekarz może przepisywać leki refundowane, gdy on lub placówka ma umowę z NFZ >>>

Artur Paszkowski

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, od 12 lat wykładowca w Katedrze Prawa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa ubezpieczeń zdrowotnych. Autor kilkudziesięciu artykułów i opracowań. Prowadził szkolenia dla organów administracji państwowej i przedsiębiorców z takich dyscyplin prawniczych jak prawo pracy, prawo cywilne oraz prawo podatkowe. Posiada kilkuletnią praktykę w obsłudze prawnej i podatkowej spółek prawa handlowego. Od trzech lat związany ze służbą zdrowia. Pasjonat kolarstwa, literatury i języków obcych. Współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwer, z Serwisem Prawo i Zdrowie.