Minister zdrowia przygotował projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów, która ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r.  Z tym , że ustawy nie będzie się stosować w przypadku zgonu pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

W tych placówkach zgon stwierdzać mają, jak do tej pory: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej sprawujący opiekę nad osobą zmarłą, lekarz placówki, w której śmierć nastąpiła lub kierownik zespołu ratownictwa medycznego.

Czytaj: Koroner w każdym województwie>>

Dotychczasowe brzmienie przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 roku  oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny budzą nadal liczne wątpliwości interpretacyjne. Zwłaszcza problem związany z kwestią ustalenia zgonu oraz wynagradzania lekarzy - uważają autorzy projektu.

Czytaj: Cztery nowe specjalizacje uznane za priorytetowe>>
 

Regulacja całościowa

Projekt przewiduje uregulowanie kompleksowo kwestii:

  • stwierdzania zgonu i ustalania jego przyczyny
  • prowadzenia badań pośmiertnych,
  • nabywania i utraty prawa do wykonywania czynności koronera,
  • sporządzania karty zgonu, rejestracji zgonu, a także
  • zasady finansowania zadań związanych ze stwierdzaniem, potwierdzaniem i dokumentowaniem zgonu.

 

Projekt wprowadza do polskiego porządku prawnego instytucję koronera. Wyraźnie określono wymagania, jakie spełnić musi lekarz, aby wojewoda zawarł z nim umowę o wykonywanie czynności koronera. Może nim być tylko osoba ze specjalizacją medycyna sądowa, patomorfologia, anestezjologia i intensywna terapia, medycyna ratunkowej albo musi posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w zawodzie lekarza oraz odbył szkolenie w zakładzie medycyny sądowej uczelni medycznej.  Tego ostatniego warunku koroner nie musi spełniać do 30 czerwca 2021 r.

Koroner musi przesłuchiwać

Zdaniem dr. hab. Czesława Kłaka, profesora Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, takie rozwiązanie służyć ma jeszcze większej profesjonalizacji w zakresie stwierdzania zgonu, co wynika chociażby z wymagań, jakie stawiane są kandydatom na koronera. Projekt przewiduje również obligatoryjną czynność potwierdzenia zgonu, czego dokonać może wyłącznie koroner.

Budzi jednak wątpliwości zakres czynności przy stwierdzeniu zgonu, gdyż projekt znacznie rozszerza obowiązki. Czytamy bowiem w proponowanym artykule 3, że "Każdy uprawniony do stwierdzenia zgonu powinien być zobowiązany do przeprowadzenia wywiadu na temat okoliczności zgonu z osobami obecnymi na miejscu ujawnienia zwłok".

Lepsze wynagrodzenie

Zdaniem ekspertów Rady Legislacyjnej przy premierze zwiększenie zakresu czynności koronera  musi zatem prowadzić do zmiany w zakresie wysokości wynagrodzenia należnemu danemu lekarzowi.

 Uwzględnienie zmiany zaproponowanej przez Radę Legislacyjną wymusi również wprowadzenie do projektu zmiany polegającej na odmiennym ukształtowaniu wynagrodzenia koronera w przypadku stwierdzenia zgonu i potwierdzenia zgonu. 

Kolizja obowiązków

Rada Legislacyjna uważa, że projekt musi wyraźnie określić tryb postępowania na wypadek, gdyby nie można było – obiektywnie – stwierdzić zgonu, np. w przypadku kolizji obowiązków lekarza karetki pogotowia i koronera. W takim przypadku z projektu powinno jednoznacznie wynikać, że odpowiednie czynności obowiązany jest podjąć koroner. Projekt powinien regulować tryb wezwania – we wskazanym przypadku – koronera do podjęcia właściwych czynności.

Zdaniem Rady Legislacyjnej celowe jest również rozpoczęcie prac nad nową ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych, gdyż obecnie obowiązująca, powstała w zupełnie innych uwarunkowaniach społecznych, prawnych, organizacyjnych i gospodarczych. Jej rozwiązania ewidentnie nie przystają do wymogów współczesności. Materia ta nie mieści się jednak w zakresie kompetencji ministra właściwego do spraw zdrowia - przyznaje Rada.