Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. W opinii resortu zaproponowane w projekcie rozwiązania mają skrócić czas przeznaczony na sporządzanie dokumentacji medycznej, zarówno w zakresie jej rodzajów, jak i zawartości, a także inne czynności nie związane bezpośrednio z procesem leczenia.

W projekcie tego rozporządzenia został wprowadzony rozdział dotyczący dokumentacji fizjoterapeuty, którą musi prowadzić fizjoterapeuta udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki zawodowej. Te zmiany związane są z regulacjami dotyczącymi wykonywania zawodu fizjoterapeuty, którzy uzyskali możliwość wykonywania zawodu w formie praktyki zawodowej.

 

Samodzielnie badają pacjentów

Przypomnijmy, że od początku tego roku fizjoterapeuci mogą samodzielnie badać pacjenta i planować jego terapię. NFZ osobno płaci za tzw. wizytę fizjoterapeutyczną. Fizjoterapeuta bada pacjenta i ustala zabiegi oraz ich liczbę. Taka wizyta jest osobno wyceniona przez Fundusz, nie są to duże pieniądze – od 12 do 15 zł, ale to nowość, że fizjoterapeuta samodzielnie bada pacjenta i sam ustala jego plan leczenia.

Zgodnie z przepisami fizjoterapeuta ocenia stan zdrowia pacjenta i na wizycie ma prawo zmienić lub ustalić, jeśli nie jest określony, plan leczenia. Fizjoterapeuta ma dowolność wyboru liczby dni zabiegowych. Może zaplanować zabiegi na trzy dni, a może pięć, maksymalnie 10. Co jest nowością, te dni nie muszą być codziennie (tak było wcześniej), ale terapia może odbywać się co drugi dzień lub nawet raz w tygodniu. Do tej pory w skierowaniach dominowały świadczenia, np.: fizykoterapia, a ćwiczenia na sali, czyli kinezyterapia, mogą dać lepsze efekty, ale część pacjentów nie jest do tej sytuacji jeszcze przyzwyczajona.

Dokumentacja jako dowód w sprawie 

Warto przypomnieć, że ustawa o zawodzie fizjoterapeuty przewidziała samodzielność fizjoterapeutów w realizacji określonych czynności zawodowych. Samodzielność ta wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością za należyte, zgodne ze standardami i wiedzą medyczną wykonywanie obowiązków. Jednym z nich jest ustawowy obowiązek prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej. Od tego obowiązku nie ma żadnych odstępstw.

- Każdy fizjoterapeuta ma bezwzględny obowiązek prawny prowadzenia dokumentacji medycznej i każdy pacjent ma prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej. Trzeba pamiętać, iż dokumentacja medyczna to najważniejszy dowód w ewentualnej sprawie o błąd medyczny - podkreśla Dominika Kowalczyk, rzecznik prasowy KIF.

Karta indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej

Jak podaje resort zdrowia, regulacje dotyczące dokumentacji medycznej dla tej grupy zawodowej zostały wypracowane na podstawie propozycji Krajowej Izby Fizjoterapeutów (KIF).

- Fizjoterapeuta wykonujący zawód w formie praktyki zawodowej będzie zobowiązany do prowadzenia karty indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej oraz zależnie od wniosków pacjenta oraz uprawnionych podmiotów do wydawania zaświadczeń, orzeczeń i opinii - mówi Dominika Kowalczyk, rzecznik prasowy KIF. - Nie dotyczy to fizjoterapeuty, który wykonuje indywidualną praktykę wyłącznie w zakładzie leczniczym. Taki fizjoterapeuta będzie dokonywał wpisów w dokumentacji prowadzonej przez podmiot leczniczy.

Ponadto do katalogu dokumentacji indywidualnej wewnętrznej dodano kartę indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej, w której wpisów dokonuje fizjoterapeuta. Jednocześnie:

  1. w katalogu dokumentacji zbiorczej podmiotu leczniczego została dodana karta raportów fizjoterapeutycznych;
  2. w dokumentacji indywidualnej uwzględniono numer prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;
  3. wpisy dotyczące badań fizjoterapeutycznych będą dokonywane z uwzględnieniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia,- w ramach dokumentacji indywidualnej zewnętrznej zrezygnowano z doprecyzowania, iż stanowią ją tylko zaświadczenia, orzeczenia i opinie lekarskie, co oznacza, iż stanowić ją będą również zaświadczenia, orzeczenia i opinie wydawane przez inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych; 
  4. w zakładzie rehabilitacji leczniczej karta pacjenta zostanie zastąpiona kartą indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej, której treść odzwierciedla specyfikę świadczeń udzielanych przez fizjoterapeutów.

 
Przekazany do konsultacji projekt zawiera także zmiany wynikające z potrzeby dostosowania przedmiotowej regulacji do zwiększającej się roli informatyzacji w systemie ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie upowszechniania prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Co ma zawierać karta indywidualnej opieki?

Każdy fizjoterapeuta będzie prowadzić kartę indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej, która zawiera dane pacjenta, dane pozwalające na identyfikację fizjoterapeuty oraz dane dotyczące stanu zdrowia oraz postępowania fizjoterapeutycznego, w tym:

  • rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego, urazu lub rozpoznanie ciąży oraz informacje o chorobach przebytych i współistniejących, 
  • dane o postępowaniu fizjoterapeutycznym i jego wykonaniu, 
  • opis udzielonych świadczeń zdrowotnych, 
  • zalecenia, 
  • informacje o wydanych orzeczeniach, opiniach lub zaświadczeniach, 
  • informacje o zleconych przez fizjoterapeutę wyrobach medycznych.

Każdy wpis w dokumentacji należy wprowadzić niezwłocznie po udzieleniu świadczenia.