Sejm uchwalił 11 sierpnia ustawę, według której co roku na finansowanie ochrony zdrowia z budżetu państwa mają być przeznaczane środki w wysokości nie niższej niż 7 proc. PKB, przy czym w 2021 r. ma to być 5,30 proc. PKB, w 2022 r. – 5,75 proc. PKB, a w 2023 r. – 6 proc. PKB. Harmonogram nakładów rząd rozpisze do 2026 r., a planowane 7 proc. ma zostać osiągnięte w 2027 r. i utrzymane do 2031 r. 

W ustawie znalazły się także przepisy dotyczące naruszenia nietykalności personelu punktów szczepień przeciw COVID-19. Objęcie pracowników punktów szczepień dodatkową ochroną prawną wiąże się z atakami na punkty szczepień i z groźbami kierowanymi wobec personelu medycznego.

Czytaj w LEX: Premie dla lekarzy POZ za wykonanie szczepienia - zasady wypłaty oraz sprawozdawania > 

Zgodnie z uchwalonym przez Sejm brzmieniem art. 131c ust. 1 ww. ustawy, na finansowanie ochrony zdrowia corocznie ma być przeznaczane nie mniej niż 7 proc. produktu krajowego brutto (PKB), przy czym w 2021 r. ma to być nie mniej niż 5,30 proc. PKB, w 2022 r. – 5,75 proc. PKB (zgodnie z obowiązującymi przepisami – 5,55 proc.), w 2023 r. – 6 proc. PKB (zgodnie z obowiązującymi przepisami – 5,80 proc.), a 2024 r. – 6,20 proc. PKB, w 2025 r. – 6,50 proc. PKB, a w 2026 r. – 6,80 proc. PKB.

Jak twierdzili autorzy projektu w uzasadnieniu dołączonym do projektu ustawy, cel, czyli owe 7 proc. PKB nakładów na ochronę zdrowia ma być osiągnięty w 2027 r. (i - zgodnie z Oceną Skutków Regulacji – utrzymany do 2031 r.), ale – co warto podkreślić – przyjęty przez rząd i zapisany w projekcie harmonogram dochodzenia do zakładanego poziomu nakładów kończy się na poziomie 6,80 proc. PKB i roku 2026. 

Czytaj również: Niedzielski: Za wyższymi nakładami na zdrowie musi iść jakość>>

Z czego rząd chce sfinansować wzrost nakładów?

- Zgodnie z metodologią szacowania nakładów na ochronę zdrowia, wydatki będą finansowane w pierwszej kolejności ze zwiększonych przychodów NFZ. W chwili obecnej nie jest możliwe oszacowanie niezbędnego poziomu wydatków budżetu państwa, gdyż ich ostateczne wartości będą uzależnione od kształtowania się pozostałych składowych nakładów na ochronę zdrowia, w tym zwłaszcza wysokości przychodów NFZ z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Uwzględniając powyższe, teoretycznie maksymalna wysokość wydatków budżetu państwa w 2022 r. wynieść może 4,6 mld zł, a minimalna 0 zł – napisali autorzy projektu o źródłach finansowania planowanego zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia w OSR.

Senat proponuje trochę więcej

Większość senatorów zagłosowała za tym, by docelowo przeznaczać 7,2 proc. PKB na ochronę zdrowia zamiast 7 proc. i za skróceniem czasu osiągnięcia tego modelu do 2025 r. Minimalne nakłady na ochronę zdrowia nie będą mogły być niższe niż 6 proc. produktu krajowego brutto w 2022 r.; 6,5 proc. w 2023 r. i 7 proc. w 2024 r.

Senat opowiedział się też za skreśleniem przepisów o karaniu osób naruszających nietykalność personelu punktów szczepień przeciw COVID-19. Według większości senatorów objęcie tych pracowników ochroną prawną nie wymaga dodatkowej regulacji, ponieważ są oni chronieni obecnymi przepisami.