Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1471 z późn. zm.) – dalej u.s.u.n.w., w art. 2 pkt 4 u.s.u.n.w. zawiera definicję legalną "pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny" i stanowi, iż pod tym pojęciem należy rozumieć – osobę zatrudnioną w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, inna niż pracownik wykonujący zawód medyczny, która wykonuje pracę pozostającą w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zatrudniona na stanowisku działalności podstawowej określonym w części pierwszej załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896) lub stanowisku analogicznym.


Podwyżka płacy minimalnej pogrąży szpitale - czytaj tutaj>> 

Rozporządzenie lub tabela stanowisk 

By ustalić czy osoby pracujące na wymienionych w pytaniu stanowiskach podlegają u.s.u.n.w. należy dokonać sprawdzenia w tabeli stanowisk do przywołanego rozporządzenia a w razie stwierdzenia, iż nie są one w niej wymienione, sprawdzić czy stanowiska te wynikają z regulacji wewnątrzzakładowych działających u danego pracodawcy oraz dokonać oceny czy można jest – zgodnie z brzmieniem przepisu uznać za stanowisko analogiczne do wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W ocenie autorki wszystkie wskazane w pytaniu stanowiska – poza stanowiskiem "kosmetyczka" są zaliczane do zawodów, do których stosuje się przepisy u.s.u.n.w. W przypadku tego ostatniego stanowiska – to, czy będą do niego miały zastosowanie przepisy ustawy zależy od przepisów wewnątrzzakładowych oraz zakresu obowiązków odnoszących się do tego stanowiska oraz oceny czy stanowisko to może być uznane za analogiczne do tych wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Stanowiska w przepisach wewnętrznych

Przywołana w odpowiedzi ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych w art. 1 u.s.u.n.w. stanowi, iż ustawa określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy oraz sposób osiągania najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

Określenie stanowisk, które zaliczane są do danej grupy pracowniczej, powinno znaleźć się w przepisach wewnątrzzakładowych obowiązujących u danego pracodawcy. Jeśli takowe nie zostały przez pracodawcę utworzone np. w przypadku gdy nie ma takiego obowiązku, wówczas w praktyce pracodawcy posiłkują się przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896).

W załączniku do rozporządzenia wymieniono m.in. stanowiska: rejestratorki medycznej, konserwatora urządzeń technicznych, starszej salowej, salowej, specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, które to stanowiska zakwalifikowane zostały do kategorii pracowników działalności podstawowej. Jak już wskazano w odpowiedzi, w załączniku do rozporządzenia nie wskazano stanowiska kosmetyczki, stąd uznanie tego stanowiska za podlegającego ustawie, zależeć będzie od tego czy stanowisko to jest wymienione w regulacjach wewnątrzzakładowych danego pracodawcy oraz od tego czym stanowisko to można potraktować jak analogicznego do innego, podlegającego regulacjom ustawy.

Sprawdź w LEX:

Czy asystent medyczny wystawia e-recepty w taki sam sposób jak lekarz? >

Czy fizjoterapeuta jest uprawniony do ściągnięcia gipsu u pacjenta w jego domu? >

Czy przepisy regulują wymagania, jakie musi spełniać pielęgniarka epidemiologiczna zatrudniona w podmiocie leczniczym, który jest spółką prawa handlowego? >