Chodzi o projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których może być podniesiona maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego, który trafił do konsultacji publicznych.

Resort zdrowia, tłumaczy, że w obecnej sytuacji nie ma możliwości oferowania rynkowych warunków zatrudnienia dla członków kierownictwa Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, tj. osób, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 

Ponad 800 mln zł dla Centrum Onkologii w Warszawie - czytaj tutaj>>

Dlatego Ministerstwo Zdrowia chce wykorzystać instrument przewidziany w ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi polegającego na podniesieniu o 50% maksymalnej kwoty wynagrodzenia miesięcznego osób, których wynagrodzenie jest kształtowane na podstawie przepisów ustawy.

 


Wyższa odpowiedzialność, wyższe pieniądze

W opinii resortu projektowane zmiany mają na celu przeciwdziałanie sytuacji, w której osoby pełniące w ramach jednostki funkcje zarządcze, łączące się z koniecznością sprawowania nadzoru i ponoszenia dużo większej odpowiedzialności, również za realizację zadań przez pracowników, są wynagradzani niżej, aniżeli pracownicy, którzy zostali zatrudnieni na korzystniejszych warunkach  finansowych. 

Zwiększenie wynagrodzeń członków kierownictwa Instytutów ma nastąpić od 1 stycznia 2020 r. Data ta jest skorelowana z dniem wejścia w życia rozporządzeń Rady Ministrów, na podstawie których nastąpi reorganizacja i przekształcenie Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 października 2019 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. U. poz. …) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 października 2019 r. w sprawie reorganizacji Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego.

" Wyżej wymienione podmioty mają istotne znaczenie dla systemu ochrony zdrowia, ponieważ oba ww. instytuty zostały przekształcone w państwowe instytuty badawcze - są to jednostki o zasięgu ogólnokrajowym wiodące w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze chorób układu krążenia oraz chorób nowotworowych, a także przystosowywania wyników tych badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki" - argumentuje resort.

Strumień pieniędzy dla CO

Przypomnijmy, że 872 mln zł zostanie przeznaczone na rozbudowę Centrum Onkologii w Warszawie. Z czego prawie 740 mln zł będzie pochodzić ze środków ministra zdrowia. W ramach modernizacji placówki ma zostać przeniesiona działalność medyczna z kompleksu przy ul. Wawelskiej 15 do lecznicy przy ul. Roentgena w Warszawie. W planach jest także wprowadzenie terapii protonowej.

10 września Rada Ministrów przyjęła we wtorek uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie – etap I”, przedłożoną przez ministra zdrowia.

Program ma być realizowany w latach 2019–2024 i zakłada kompleksową rewitalizację i rozbudowę istniejącej infrastruktury Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Dzięki inwestycji ma powstać nowoczesny i przyjazny pacjentom ośrodek udzielający kompleksowych świadczeń onkologicznych – od profilaktyki przez diagnostykę aż do leczenia i rehabilitacji.