Sąd Rejonowy w R. zwrócił się do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy oskarżonego o przestępstwo oszustwa (art. 286 § 1 k.k.) do innego sądu równorzędnego. Sąd ten wyjaśnił, że z opinii biegłego kardiologa wynika, że oskarżony cierpi na schorzenia, które wykluczają jego udział w rozprawach poza miejscem zamieszkania. Sąd Najwyższy uznał złożony wniosek za zasadny. W związku z tym przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w S.

 

Szpital zapłaci, bo w operacji asystował syn ordynatora, nie lekarz - czytaj tutaj >>

 


Ryzyko pogorszenia zdrowia

Sąd Najwyższy podkreślił, że dobro wymiaru sprawiedliwości przemawia za wyznaczeniem innego sądu do rozpoznania sprawy oskarżonego. W świetle art. 37 k.p.k. Sąd Najwyższy może z inicjatywy właściwego sądu przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, jeżeli wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości.

 

Sprawdź w LEX: Wystąpienie o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu >

 

Biegły kardiolog w opinii zaznaczył, że oskarżony nie jest w stanie stawić się w Sądzie Rejonowym w R., oddalonego około 600 km od miejsca jego zamieszkania. Jest to związane z tym, że podróż może nasilić u niego objawy choroby układu krążenia. Zatem, obciążenie stanu zdrowia oskarżonego uzasadnia to, aby inny sąd (Sąd Rejonowy w S.) rozpoznał jego sprawę. W innym wypadku, proces karny nie będzie mógł się toczyć- wyjaśnił Sąd Najwyższy i uwzględnił złożony wniosek.

Postanowienie Sądu Najwyższego z 9 stycznia 2019 r., II KO 66/18, LEX nr 2622355.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Lekarz jako biegły sądowy - analiza >

Pojęcie „dobra wymiaru sprawiedliwości” jako przesłanki przekazania sprawy do rozpoznania innemu sądowi - linia orzecznicza >

Wniosek o wystąpienie do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości - wzór >