Obecnie obywatele Wielkiej Brytanii i członkowie ich rodzin niebędący obywatelami UE mogą przebywać w Polsce przez okres do 3 miesięcy bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków pobytu, innych niż posiadanie ważnego dokumentu podróży.

Jeśli pobyt w Polsce obywateli Wielkiej Brytanii trwa ponad 3 miesiące

Jeżeli pobyt trwa powyżej 3 miesięcy, Brytyjczycy, tak jak wszyscy obywatele Unii Europejskiej zobowiązani są zarejestrować swój pobyt w Polsce. Członkowie ich rodzin, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej mają natomiast obowiązek uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE. Realizacja tych obowiązków możliwa jest bezpłatnie w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce przebywania.

 


Jeśli będzie umowa wystąpienia z UE

Jeśli brexit odbędzie się na podstawie umowy wystąpienia między Wielką Brytanią i Unią Europejską, okres przejściowy będzie trwał od 30 marca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. W jego trakcie zasady pobytu i pracy obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce pozostaną bez zmian.

Po zakończeniu okresu przejściowego obywatele Wielkiej Brytanii i członkowie ich rodzin będą posiadać prawo pobytu w Polsce jeśli korzystali z tego prawa zgodnie z prawem UE przed zakończeniem okresu przejściowego i w dalszym ciągu mieszkają w Polsce.

Prawo stałego pobytu będzie przysługiwać co do zasady po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu, a potwierdzeniem posiadania prawa pobytu lub prawa stałego pobytu będzie dokument zawierający adnotację, że został wydany zgodnie z umową wystąpienia. Dokumenty będą wydawały urzędy wojewódzkie właściwe ze względu na miejsce pobytu.

Czytaj też: Rząd ma plan na wypadek twardego brexitu

Brexit bez zawarcia umowy

Jeśli dojdzie do brexitu tzw. bezumownego, przygotowany został projekt ustawy regulującej m.in. status pobytowy obywateli tego państwa oraz członków ich rodzin. Zakłada on ustanowienie okresu, w którym pobyt obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin na terytorium Polski bezpośrednio po dacie brexitu będzie uznawany za legalny. Określa także podstawy prawne dla udzielenia im zezwoleń na pobyt czasowy oraz stały, uzależniając to od dysponowania w dniu 29 marca 2019 r. prawem pobytu lub prawem stałego pobytu.

Projekt przewiduje domniemanie posiadania jednego z takich praw przez osoby będące właścicielami w dniu 29 marca ważnych dokumentów wydanych przez polskie organy obywatelom Unii Europejskiej i członkom ich rodzin. 

Uzyskanie zezwolenia na pobyt będzie uprawniało do podejmowania pracy, a wnioski o zezwolenia na pobyt będą rozpatrywane przez urzędy wojewódzkie właściwe ze względu na miejsce przebywania.

W przypadku zmiany terminu Brexitu

Istnieje także możliwość przesunięcia daty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Aby do tego doszło Rada Europejska w porozumieniu z Wielką Brytanią musiałyby podjąć jednomyślną decyzję o wydłużeniu okresu negocjacji.

Więcej informacji i poradnik dostępny TUTAJ