GIS podkreśla, że pomimo spadku zakażeń wirusem Sars Cov-2 nadal powinny być przestrzegane zasady reżimu sanitarnego. Przeprowadzenie wyborów powinno odbyć się w szczególności z uwzględnieniem obowiązujących przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii lub innych przepisów szczegółowych”.

 

Rekomendacje dla obywatela  podczas głosowania

 • Każdy obywatel przebywając na terenie lokalu wyborczego, przez cały czas pobytu w lokalu, musi mieć osłonięte maseczką usta i nos.
 • Wchodząc na teren lokalu wyborczego obywatel powinien zdezynfekować ręce lub mieć ze sobą i założyć czyste rękawiczki jednorazowe, które przy wyjściu z lokalu powinien wyrzucić do najbliższego kosza.
 • Zarówno przed lokalem jak i wewnątrz lokalu należy zachowywać dystans wynoszący min. 1,5 m między osobami.
 • Głosować należy tylko w wyznaczonych miejscach lokalu.
 • Zaleca się okazywanie dowodu osobistego bez przekazywania dokumentu członkowi komisji.
 • Dozwala się krótkotrwałe uchylenie maseczki podczas identyfikacji przy wydawaniu karty do głosowania.

Zgodnie z wytycznymi Każdy z lokali powinien zostać zdezynfekowany przed rozpoczęciem procedury głosowania, w trakcie głosowania lokal będzie regularnie wietrzony, członkowie komisji wyborczych zostaną wyposażeni w środki ochrony osobistej, a lokale w środki do dezynfekcji (min. 60% alkoholu) do użycia przez głosujących.

 

Wytyczne dla organizatorów i członków komisji wyborczych

 • Członkowie komisji wyborczych i osoby wspierające prace komisji są zdrowi w czasie pracy przy realizacji wyborów, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
 • W czasie realizacji zadań członkowie komisji wyborczych i osoby wspierające prace komisji nie są objęci obowiązkiem izolacji lub kwarantanny.
 • Rekomenduje się przy wyborze członków komisji wyborczych i osób wspierających prace komisji preferowanie osób zaszczepionych pełnym cyklem szczepienia min. 14 dni przed przystąpieniem do pracy lub takich, które są uodpornione w wyniku przebycia choroby.
 • Rekomenduje się, aby członkami komisji odrębnych były osoby  pracujące w danym zakładzie.


Głosomaty ułatwiłyby oddawanie głosu wyborcom niepełnosprawnym>>

 

Przygotowanie lokalu i jego otoczenia

 • Rekomenduje się wybieranie możliwie jak największych pomieszczeń do przeprowadzenia wyborów. Preferowane są m.in.: hale sportowe, sale gimnastyczne oraz miejsca łatwe do dezynfekcji.
 • Zaleca się sprawdzenie terminów wykonania kontroli czystości poszczególnych elementów instalacji wentylacyjnych i zweryfikowanie aktualności przeglądów instalacji.  
 • Zaleca się przestrzeganie zasady przynajmniej 10-krotnej wymiany powietrza  w pomieszczeniach pracy komisji:
  • w budynkach bez mechanicznej instalacji wentylacyjnej pomieszczenie powinno być regularnie wietrzone: okresowo w ciągu dnia pracy (10 minut wietrzenia co 1 godzinę) oraz co najmniej 2 godziny przed przystąpieniem komisji do pracy,
  • w budynkach z mechaniczną instalacją wentylacyjną wywiewną, grawitacyjną, zalecana jest stała jej praca.
 • Zaleca się gruntowną dezynfekcję lokalu najpóźniej dzień przed wyborami i po wyborach. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przed wyborami lokal powinien zostać zabezpieczony, aby nikt w nim nie przebywał do momentu rozpoczęcia głosowania.
 • Podczas stosowania preparatów do dezynfekcji pomieszczeń niezbędne jest ścisłe przestrzeganie zaleceń producenta, znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. W szczególności należy przestrzegać czasu niezbędnego do zadziałania preparatu i czasu wietrzenia pomieszczeń.
 • Rekomenduje się przestrzeganie zasady, aby w jednym lokalu pracowała wyłącznie jedna komisja.
 • Rekomenduje się unikania dotykania klamek przez głosujących poprzez otwarcie wszystkich drzwi w lokalu.
 • Zaleca się umieszczenie podajników z preparatem do dezynfekcji rąk: przy wejściu do lokalu, przy stanowisku komisji wyborczej i przy punktach głosowania.
 • Konieczne jest przygotowanie stanowisk pracy komisji z zachowaniem co najmniej 1,5 metrowych odstępów pomiędzy osobami wchodzącymi w skład komisji. W celu oddzielenia stanowisk pracy członków komisji dla zapewnienia bezpiecznej odległości zaleca się:
  • ustawienie wolnych biurek między poszczególnymi stanowiskami pracy, lub
  • zamontowanie między stanowiskami barier wykonanych z nieprzepuszczalnego materiału  (np.: folii). Górna krawędź bariery powinna znajdować się na wysokości co najmniej 1 m powyżej strefy oddychania pracownika.
 • Rekomenduje się dezynfekcję górnej części urny wyborczej, kabin do głosowania oraz artykułów piśmienniczych piszących nie rzadziej niż co 2 godz.
 • Rekomenduje się wydzielenie oddzielnych toalet dla obywateli i członków komisji.
 • Udostępnienie w widocznym miejscu instrukcji: prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, wkładania i zdejmowania maseczki, zdejmowania rękawiczek.
 • Wywieszenie plakatów informujących o zasadach zachowania w lokalu wyborczym (maseczka, dezynfekowanie rąk, dystans), a przed wejściem plakatu informującego o maksymalnej liczbie osób mogącej przebywać na terenie lokalu wyborczego w tym samym czasie.
 • Zaleca się zachowanie przynajmniej 1,5  metrowych odstępów pomiędzy osobami oczekującymi przed lokalem.

 

Rekomendacje epidemiczne podczas procedury głosowania i liczenia głosów

Zgodnie z wytycznymi GIS każdy z członków komisji zobowiązany jest do zasłaniania ust i nosa maseczką w trakcie całego dnia pracy oraz dbanie o częstą dezynfekcję rąk, nie rzadziej niż co 1 godzinę. Zaleca się zapewnienie członkom komisji zapasowych maseczek oraz jednorazowych rękawiczek. Członkowie komisji powinni zachować 1,5 m odstępu pomiędzy sobą i obywatelami.

Członkowie komisji i wyznaczone przez organizatora osoby powinny czuwać nad przestrzeganiem przez obywateli wytycznych co do liczby osób mogących w tym samym czasie przebywać na terenie lokalu, osłaniania ust i nosa maseczką w trakcie pobytu w lokalu oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do lokalu.

GIS rekomenduje aby liczenie głosów odbywało się w możliwie jak największych pomieszczeniach z możliwością ich regularnego bądź stałego wietrzenia.

Osoby uczestniczące w procedurze liczenia głosów powinny przez cały czas mieć  osłonięte usta i nos maseczką. Podczas liczenia głosów, każdy z członków komisji powinien mieć założone rękawiczki.