Marek A. (dane zmienione) złożył wniosek o nowy dokument, ponieważ uzyskał dodatkowe uprawnienia do kierowania motocyklem. Starosta wydał prawo jazdy, ale wskazał w nim termin ważności uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie wszystkich kategorii (AM, A1, A2, A, B1, B). Dlatego też wnioskodawca postanowił zaskarżyć powyższą czynność materialnotechniczną. Wskazywał, że ponad 12 lat temu uzyskał bezterminowe uprawnienie do kierowania pojazdami kategorii B. Tymczasem na dokumencie ograniczono jego ważność do 2034 r. 

Nowy dokument powinien powtarzać zapisy starego

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, który wskazał, że organ powinien wydać nowy dokument prawa jazdy z uaktualnionymi danymi objętymi zmianą. Wynika to z przepisów ustawy o kierujących pojazdami (ukp) i ma na celu zapewnienie aktualności danych, aby nie było wątpliwości co do kategorii uprawień posiadanych przez określoną osobę. Nowo wydany dokument powinien, poza uzasadnioną zmianą, jedynie powtarzać zapisy zawarte w poprzednim prawie jazdy. Sąd podkreślił, że dokonane zmiany nie mogą dotyczyć w żadnym wypadku posiadanych już uprawnień do kierowania pojazdami.

 


Data ważności uprawnienia i prawa jazdy to nie to samo

W odpowiedzi na skargę starosta twierdził, że z dołączonego orzeczenia lekarskiego wynikało ograniczenie terminu ważności uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie wszystkich kategorii. Stanowisko to pozostawało jednak w sprzeczności z §29 rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Przepis ten rozróżnia bowiem pojęcia „daty ważności prawa jazdy" i „daty ważności uprawnienia". §29 ust. 1 wskazuje, że w przypadku osób, które posiadały w dniu wejścia w życie ustawy uprawnienia do kierowania pojazdami, których data ważności nie była ograniczona orzeczeniem lekarskim lub psychologicznym, w pozycji „data ważności uprawnienia" umieszcza się symbol „-" jako informację, że dana kategoria prawa jazdy jest ważna bezterminowo.

Czytaj także: WSA: Po uniewinnieniu kierowca poczeka na zwrot prawa jazdy >>>

Kierowca nie utracił bezterminowego uprawnienia

Sąd wskazał, że na blankiecie prawa jazdy ujawnieniu podlegają odrębnie data ważności dokumentu prawa jazdy oraz data ważności samego uprawnienia do kierowania pojazdami. Natomiast utrata prawa jazdy z powodu utraty jego ważności nie jest tożsama z utratą uprawnień do kierowania pojazdami. Art. 13 ust. 1 ukp stanowi, że dokumenty według nowego wzoru mają ściśle określony termin ważności, ale nie tracą przez to bezterminowego charakteru uprawnienia do kierowania pojazdami nabytego przez osoby pod rządami poprzednich przepisów. Dlatego też przy ubieganiu się o nowe prawo jazdy, osoby te nie muszą się jednocześnie ubiegać o ponowne nabycie uprawnień do kierowania pojazdami.

 


Nie było podstaw do powtórnej weryfikacji

W aktach administracyjnych znalazło się orzeczenie lekarskie z lipca 2007 r., które zostało wydane bezterminowo w zakresie kategorii B. Natomiast wskazanie daty kolejnego badania w orzeczeniu wydanym na potrzeby innej kategorii nie daje podstaw do weryfikacji uprawnień, które zostały już nadane. Sąd podkreślił, że działanie to mogło się ograniczyć wyłącznie do nowo nabytych uprawnień. Uznanie zaś odmiennego stanowiska stałoby w sprzeczności z zasadą trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych wyrażoną w art. 16 § 1 zd. 2 KPA. Dlatego też wpisanie daty ważności uprawień, zamiast dotychczasowej kreski oznaczającej bezterminowość, było nieprawidłowe i nie miało żadnych podstaw faktycznych i prawnych. Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności.

Wyrok WSA w Krakowie z 13 września 2019 r., sygn. akt III SA/Kr 572/19