Aby wspólnoty mieszkaniowe musiały zadbać o dostępność, domagała się jedna z organizacji pożytku publicznego w petycji do sejmowej Komisji ds. Petycji. Postulowała ona przede wszystkim zmianę art. 3 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przepis zawiera katalog podmiotów publicznych zobowiązanych do zapewnienia dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej.

Czytaj też: Postępowanie skargowe w przypadku braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej >

W przekonaniu autorów petycji, wspólnoty mieszkaniowe powinny zaliczać się do tego katalogu, aby uniknąć błędów popełnionych przez jedną ze wspólnot, która zadbała o wymianę windy. Była ona jednak niedostępna dla osób z niepełnosprawnością wzroku, gdyż miała nowoczesny, dotykowy panel – nie mogły one więc samodzielnie się nią poruszać, gdyż nie miały jak np. wybrać numeru piętra.

Zobacz także: Rząd oferuje gminom granty na poprawę dostępności>>

Czytaj też: Zadania jst związane z zapewnianiem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami >

Fundusz Dostępności także dla wspólnot mieszkaniowych

Alicja Ogonowska, wicedyrektor w Departamencie Mieszkalnictwa MRiT odpowiadając 26 kwietnia  na dezyderat  poinformowała, że nie jest planowana nowelizacja w ustawie o dostępności. Natomiast są inne narzędzia, z których mogą skorzystać także wspólnoty mieszkaniowe, aby zadbać o dostępność architektoniczną.  - Uruchomiono Fundusz Dostępności, który proponuje preferencyjne pożyczki służące realizacji tych inwestycji. Pożyczki są atrakcyjne, niskooprocentowane i w dużym stopniu umarzalne, bo aż do 40 proc. Spółdzielnie i wspólnoty są głównymi podmiotami uprawnionymi do tych środków – mówiła.

Czytaj też: Wyznaczenie koordynatora do spraw dostępności w urzędzie JST >

Jak poinformowała, według stanu na luty 2022 r. z Funduszu Dostępności udzielono 99 pożyczek na likwidację barier architektonicznych na kwotę blisko 48 mln zł. Kolejne 13 wniosków na kwotę 31,5 mln zł jest w trakcie oceny. Zakończono 43 inwestycje na łączną kwotę 13,3 mln zł. Zaznaczyła, że obecnie trwają prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - Planuje się wprowadzić obowiązek wyposażenia w windę budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego mającego dwie lub więcej kondygnacji oraz mieszkalnego wielorodzinnego mającego trzy lub więcej kondygnacji – powiedziała Alicja Ogonowska.

 

 

Nie tylko obowiązek zapewnienia dostępności, ale też monitoring i kontrola

Kamila Sobieraj, specjalista ds. systemu gospodarczego w Biurze Analiz Sejmowych, uznała słuszność żądania autorów petycji, jednak nie zgodziła się z proponowanym dołączeniem do katalogu podmiotów publicznych wspólnot mieszkaniowych. Nie są one bowiem podmiotami publicznymi.

Czytaj też: Działanie gwałtownych czynników zewnętrznych na obiekty budowlane a obowiązki właściciela i zarządcy >

- Samo ustawowe nałożenie na wspólnoty mieszkaniowe obowiązku zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami bez odpowiedniego doposażenia w instrumenty monitorowania, kontrolowania i nadzorowania, a także wsparcia finansowego może w praktyce nie doprowadzić do pożądanego stanu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Brak faktycznej możliwości efektywnego i szybkiego wyegzekwowania realizacji takiego obowiązku budzić będzie jeszcze większe rozgoryczenie wśród osób, dla których takie przedsięwzięcia są niezbędne dla samodzielnego funkcjonowania – uzasadniała w opinii do petycji.

 

 

Zwróciła także uwagę, że postulat zapewnienia dostępności nie powinien dotyczyć tylko wspólnot mieszkaniowych, ale wszystkich budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego, niezależnie od tego, kto jest ich zarządcą. W jej opinii warto poddać szerszej dyskusji potrzebę zmian m.in. ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych, ustawy o własności lokali, a także ustaw samorządowych w zakresie obowiązków organów jednostek samorządu terytorialnego dotyczących pobudzania aktywności m.in. wspólnot mieszkaniowych odnośnie zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.