Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” ma wesprzeć finansowo gminy w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej są to zadania własne o charakterze obowiązkowym gmin. Program wesprze też organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe oraz publiczne szkoły artystyczne.

Projekt rozporządzenia ws. modułu 3 dotyczącego stołówek trafił właśnie do uzgodnień międzyresortowych.

Moduł 3 programu na stołówki i jadalnie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów, który dotyczy modułu 3 programu przewiduje, że wsparcie finansowe jest udzielane na realizację zadania obejmującego:

  1. doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni);
  2. doposażenie i adaptację stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione;
  3. zorganizowanie nowych stołówek szkolnych;
  4. adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Wsparcie może być udzielone na realizację jednego zadania. Budżet programu wynosi 200 mln zł.

W ramach wsparcia finansowego będzie można dokonać zakupu:

  1. usług remontowo-adaptacyjnych służących adaptacji i poprawie standardu funkcjonowania stołówek szkolnych lub pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków;
  2. niezbędnego wyposażenia kuchni w stołówkach szkolnych,
  3. niezbędnego wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków.

Wkład własny

Projektowane rozporządzenie wskazuje obowiązek zapewnienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 proc. kwoty kosztów realizacji zadania. Wkład finansowy powinien być wydatkowany w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego.

Czytaj też: Będzie wsparcie dla gmin na dożywianie osób niewychodzących z domu

https://www.prawo.pl/samorzad/posilek-w-szkole-i-w-domu-dozywianie-osob-niewychodzacych-z-domu,308385.html

Wkład rzeczowy

Wnioskodawca powinien posiadać wkład rzeczowy - sprzęty, przedmioty i materiały, które zamierza wykorzystać podczas realizacji zadania. Za wkład rzeczowy będą też uznane wydatki związane z kosztami osób realizujących zadania, których poniesienie jest niezbędne, a nie jest finansowane ze środków dotacji.

Wkład rzeczowy powinien być w posiadaniu wnioskodawcy przed realizacją zadania, nie później niż do dnia złożenia wniosku o wsparcie.

 

Maksymalne kwoty wsparcia

Poszczególne szkoły prowadzone przez dany organ prowadzący mogą otrzymać wsparcie maksymalnie do wysokości:

  1. 80 tys. zł  na doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenie i adaptację stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub zorganizowanie nowych stołówek szkolnych,

lub

  1. 25 tys. zł na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

 

Czytaj też: Rząd przeznaczy 200 mln zł na szkolne stołówki

Sposób podziału dla poszczególnych województw

Kwota środków budżetu państwa dla poszczególnych realizatorów uwzględnia liczbę uczniów i szkół w poszczególnych województwach oraz liczbę przekazanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego szkół artystycznych prowadzonych przez tego ministra, które mogą ubiegać się o udzielenie wsparcia finansowego. Uwzględnia się różnice w liczbie szkół i uczniów w danym województwie na tle całego kraju.

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, taki sposób podziału prowadzi do zmniejszenia różnic w wysokości przyznanych środków wynikających np. z dużej liczby małych szkół i powoduje bardziej sprawiedliwy ich podział dla poszczególnych województw.

Limit środków w podziale na poszczególne województwa

Wyszczególnienie

Ogółem lata 2019-2023

Środki na realizację Programu z budżetu państwa

w tym środki na obsługę Programu

Dolnośląskie

12 974 055 zł

103 792 zł

Kujawsko-pomorskie

10 500 640 zł

84 005 zł

Lubelskie

12 422 796 zł

99 382 zł

Lubuskie

5 166 574 zł

41 333 zł

Łódzkie

12 486 436 zł

99 891 zł

Małopolskie

19 931 264 zł

159 450 zł

Mazowieckie

27 212 966 zł

217 704 zł

Opolskie

5 239 225 zł

41 914 zł

Podkarpackie

13 598 910 zł

108 791 zł

Podlaskie

5 789 045 zł

46 312 zł

Pomorskie

11 676 761 zł

93 414 zł

Śląskie

20 910 511 zł

167 284 zł

Świętokrzyskie

7 039 702 zł

56 318 zł

Warmińsko-Mazurskie

7 609 615 zł

60 877 zł

Wielkopolskie

18 901 201 zł

151 210 zł

Zachodniopomorskie

7 900 423 zł

63 203 zł

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2019 r.

639 876 zł

-

Razem

200 000 000 zł

1 594 880 zł

 

 

Michał Bitner, Elżbieta Kornberger-Sokołowska

Sprawdź  
POLECAMY