Zmiany zakładają, że wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów będą stanowić dochody jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze których składowane są odpady. W myśl nowelizacji, wpływy te stanowiłyby w 50 proc. dochód budżetu gminy, a w 10 proc. powiatu. Pozostałe 40 proc. wpływów stanowić będzie przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (35 proc.) i funduszu wojewódzkiego (65 proc.). W przypadku, kiedy składowisko odpadów będzie się znajdować na obszarze więcej niż jednego powiatu lub gminy, dochód będzie dzielony proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej przez to składowisko.

Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisie ABC Środowisko>>>