Pytanie:
Z końcem sierpnia kończy mi się kadencja dyrektora szkoły.
Czy możliwe jest, aby wójt zrobił konkurs tylko w mojej szkole, a w pozostałych przedłużył dyrektorom kadencję?

Odpowiedź:
Przepis art. 36a ust. 14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o. mówi, że po upływie okresu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, może przedłużać powierzenie stanowiska na kolejne okresy.
Kompetencje w tej sprawie posiada wójt na podstawie przepisu art. 5c pkt 2 u.s.o.

Tak ten temat reguluje ustawa.

Istotne w odpowiedzi na postawione pytanie jest to, że wójt "może" przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora. Jest to odstępstwo od zasady okresowej w art. 36a ust. 1 u.s.o.

Słowo "może" w przepisach prawa oznacza dopuszczenie określonego przepisu alternatywnego znajdującego się w tym samym akcie prawnym. Oznacza to również nadanie wskazanemu organowi prawa wyboru – z mocy ustawy.

Odnosząc się do kolejnych informacji zawartych w pytaniu należy stwierdzić, że przystąpienie do konkursu z poczuciem dobrze wypełnionych zadań popartego konkretnymi argumentami czyni z obecnego dyrektora potencjalnym faworytem w postępowaniu konkursowym. Skoro jednak obecny dyrektor ma wątpliwości "innej natury" (nie opisane prawem), to nie powinien obawiać się niekorzystnego dla siebie rozstrzygnięcia. Obawy "innej natury" może mieć wójt, skoro przyjął, że powierzenie stanowiska powinno nastąpić po zakończeniu postępowania konkursowego.

Jeśli zaistnieje sytuacja, że w pozostałych szkołach wójt przedłuży powierzenie stanowisk dyrektorom, a w przypadku jednej szkoły zamierzy przeprowadzenie postępowania konkursowego nie będzie to – moim zdaniem - przekroczeniem uprawnień, lecz subiektywne skorzystanie z przysługującego uprawnienia, stanowiącego wyjątkowe odstępstwo od zasady ustawowej. Sytuacja odwrotna byłaby jednak w pełni zgodna z intencją prawodawcy.

Istotna w sprawie może okazać się informacja, że z inicjatywą w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły leży po stronie organu prowadzącego lub dyrektora szkoły, gdyż ustawodawca nie określa podmiotów do występowania z taką inicjatywą.

W wypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących poruszanych kwestii można zwrócić się o zbadanie sprawy i zajęcie stanowiska do kuratora oświaty, który - zgodnie z kompetencjami określonymi przepisem art. 31 ust. 1 pkt 5 lit. a u.s.o. posiada ustawowe kompetencje organu II instancji, czyli wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - w sprawach szkół publicznych, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, oraz szkół i placówek niepublicznych.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów