Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej.  Rząd chce zapewnić lepszą efektywność realizacji programów, które mogą być przyjęte w oparciu o ustawę z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Projekt ustawy wprowadza więc podstawę prawną do realizacji programów w drodze elektronicznej w szerszym niż dotychczas zakresie. Będzie to kolejny krok w cyfryzacji usług publicznych. Statystyki pokazują, że Polacy w przeważającej większości korzystają z elektronicznej drogi ubiegania się o świadczenia. Dla przykładu, w 2020 r. zostało złożonych 3,2 mln wniosków o świadczenie „Dobry start”, w tym prawie 2,3 mln  elektronicznych. Oznacza to, że drogę on-line wybrało ponad 70 proc. wnioskodawców.

 


Wnioski tylko elektronicznie, jak uzna tak rząd

Rada Ministrów będzie mogła określić w rozporządzeniu dotyczącym szczegółowych warunków realizacji programu, że składanie wniosku i załączników o przyznanie świadczeń, wnoszenie innych pism w sprawie świadczeń, odbywa się wyłącznie w drodze elektronicznej, za pomocą określonych systemów teleinformatycznych. To samo ma dotyczyć doręczania decyzji, informacji, postanowień, zawiadomień, wezwań, zaświadczeń i innych pism w sprawie świadczeń.

Projekt przewiduje, że decyzje, informacje, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, zaświadczenia i inne pisma opatrywane będą kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym,  kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu realizującego świadczenia albo zamieszczać się będzie w nich imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby upoważnionej do ich wydania.

W przypadku gdy Rada Ministrów przyjmie takie rozwiązanie, organ realizujący świadczenia przyznane na podstawie programu będzie musiał zapewnić – w swojej siedzibie, oddziale lub innej wyznaczonej jednostce organizacyjnej – dostęp do środków technicznych umożliwiających złożenie wniosku i odbiór korespondencji. Organ realizujący świadczenia będzie musiał także zapewnić pomoc przy wnoszeniu i odbiorze tych dokumentów.

Takie rozwiązania zapewnią, że żadna osoba uprawniona do świadczeń przysługujących na podstawie programu nie zostanie pozbawiona możliwości wnioskowania o ich przyznanie.

Nowe przepisy  wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.