Wieloletnie Ramy Finansowe (WRF), inaczej też „perspektywa finansowa”, wyznaczają limity dla rocznych budżetów ogólnych Unii Europejskiej. Określają więc, ile środków rocznie UE ma do dyspozycji ogółem, a ile w podziale na poszczególne obszary. Okres, na który może być ustanowiony WRF, to minimum pięć lat, ale w ostatnich latach były to okresy siedmioletnie.

Czekanie na ostateczny kształt rozporządzeń UE

Małgorzata Jarosińska -Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej, podczas spotkania z Konwentem Marszałków RP w Arłamowie (podkarpackie), powiedziała, że wszyscy z niecierpliwością czekamy na ostateczny kształt rozporządzeń UE i informacje finansowe, bez których trudniej jest podejmować decyzje co do konkretnych obszarów wsparcia w programach. Negocjacje w tej sprawie trwają.

 


Wyzwania nowej perspektywy UE

Minister Jarosińska -Jedynak przypomniała, że przyjęta przez rząd Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR) jest punktem odniesienia dla Umowy Partnerstwa. Dokument, który będzie określał ramy korzystania z funduszy europejskich w perspektywie 2021-2027, ma być przyjęty przez rząd w drugiej połowie roku. Wtedy będą też finalizowane negocjacje wieloletnich ram finansowych w UE.

Czytaj też: Zarządzanie rozwojem kraju będzie prostsze i bardziej spójne

KSRR określa nowy model rozwoju kraju: rozwój społecznie i terytorialnie zrównoważony. Szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej przypomniała o wskazanych w KSRR obszarach strategicznej interwencji (OSI), które powinny otrzymać szczególne wsparcie. Są to obszary zagrożone trwałą marginalizacją, miasta średnie, tracące funkcje społeczno-gospodarcze, Śląsk i wschodnia Polska. Dodatkowo samorządy województw w ramach swych strategii rozwoju mogą wskazywać działania wspierające własne OSI.

Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Rząd zaproponował kontrakt programowy, który określa kierunki i warunki dofinansowania programu służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności. Wprowadzony ma też być kontrakt sektorowy, który określa sposób realizacji programów rozwoju opracowanych przez właściwych ministrów i ukierunkowany terytorialnie. - Będzie też porozumienie terytorialne jako mechanizm premiującym współpracę międzysamorządową na rzecz rozwoju lokalnego i ponadlokalnego – mówiła Jarosińska-Jedynak.

Minister zwróciła też uwagę na specyfikę negocjacji nowej perspektywy finansowej. - Naszą ambicją powinno być jak najszybsze wyjście z grona najsłabszych pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów – mówiła. Zachęcała do ambitnego i wieloaspektowego spojrzenia na projekty nowych programów regionalnych.

- Będziemy wspierać wszystkie inicjatywy na rzecz wzmocnienia i wykorzystania potencjałów oraz niwelowania barier rozwojowych. W mojej opinii te regiony, które podejmą największe wyzwanie czyli postawią na większe, bardziej kompleksowe przedsięwzięcia, które wymagają partnerstwa oraz zorientowane są na długofalowe skutki - na koniec perspektywy 2027 będą mogły mówić o największym sukcesie – podkreśliła Jarosińska-Jedynak.

Konwentowi marszałków w Arłamowie towarzyszy międzynarodowa konferencja dotyczącą inwestowania w dzieci z funduszy europejskich w okresie programowania 2021-27.