Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia szkoły podstawowej. Akt ten został zaskarżony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Skarżąca wskazała, że w pracach nad uchwałą oraz w głosowaniu nad nią brała udział radna, która była pracownikiem przekształcanej szkoły. Tym samym powinna podlegać wyłączeniu na podstawie art. 25a ustawy o samorządzie gminnym (dalej jako: usg). Przepis ten stanowi, że radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. Mając powyższe na uwadze, skarżąca wniosła o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w całości.

Sprawdź też:

III FSK 3940/21, Wyłączenie radnego z głosowania dotyczącego jego interesu prawnego. - Wyrok NSA >>>

III SA/Lu 365/18, Bezwzględny zakaz udziału w pracach rady i głosowaniu radnego, którego interesu prawnego dotyczy głosowanie. - Wyrok WSA w Lublinie >>>

 

Doszło do złamania ustawowego zakazu

WSA potwierdził, że radna wzięła udział w głosowaniu nad uchwałą, która dotyczyła jej interesu prawnego, a więc doszło do oczywistego złamania zakazu wyrażonego w art. 25a usg. Konsekwencją powyższego było podjęcie zaskarżonego aktu z istotnym naruszeniem prawa. Uwadze rady gminy umknęło bowiem, że w głosowaniu nie mogła brać udziału osoba, która z mocy samego prawa podlegała wyłączeniu. Sąd podkreślił, że prawodawca określił w art. 25a usg jednoznaczny zakaz związany z udziałem radnego w pracach organu i w głosowaniu nad uchwałą, która dotyczy jego interesu prawnego. Oznacza to, że nie ma potrzeby analizowania wyników głosowania i rozważenia czy udział danej osoby miał wpływ na ostateczny wynik i podjęcie uchwały. W świetle powyższego, WSA stwierdził nieważność zaskarżonego aktu.

Czytaj też: Wyłączenia członka organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego z głosowania - komentarz praktyczny >>>

Czytaj także: WSA: Samorząd nie ochroni radnego przed zmianami organizacyjnymi u pracodawcy >>>

Rada gminy wniosła skargę kasacyjną

Nie zakończyło to sporu, ponieważ rada gminy postanowiła wnieść skargę kasacyjną. Organ przekonywał, że opisane naruszenie stanowi tylko nieistotne naruszenie prawa, które nie przemawia za stwierdzeniem nieważności uchwały, ponieważ wynik głosowania nie zależał od głosu radnej. Sprawą zajął się Naczelny Sąd Administracyjny, który wskazał, że skoro radna była pracownikiem przekształcanej szkoły, to uchwała dotyczyła jej indywidualnego i konkretnego interesu prawnego. Tym samym, na mocy art. 25a usg, nie powinna brać udziału w głosowaniu.

Czytaj też: Skutki głosowania przez radnego nad uchwałą dotyczącą jego interesu prawnego - LINIA ORZECZNICZA >>>

 


Znaczenie głosu nie ma wpływu na sprawę

NSA zaznaczył, że powyższy przepis nie określa, że wykluczenie z udziału w głosowaniu jest uzależnione od sposobu głosowania radnej lub członków rady. Oznacza to, że dla uznania uchwały za podjętą z istotnym naruszeniem prawa nie ma znaczenia czy udział radnej miał decydujący wpływ na ostateczny wynik głosowania i podjęcie aktu. Samo uczestniczenie w głosowaniu stanowi bowiem uchybienie, które z uwagi na swoją istotę może prowadzić do skutków, które nie mogą być tolerowane w demokratycznym państwie prawnym. Natomiast przyjęcie, że doszło do nieistotnego naruszenia prawa doprowadziłoby do zdegradowania znaczenia art. 25a usg. Mając powyższe na uwadze, NSA oddalił skargę kasacyjną.

Wyrok NSA z 13 maja 2022 r., sygn. akt III OSK 1329/21