Prawo przewiduje w ustawach ustrojowych samorządowych obowiązek transmisji, nagrywania i upubliczniania nagrań sesji rady. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym „obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty”. Analogiczne rozwiązania dotyczące obrad rady powiatu przewiduje ustawa o samorządzie powiatowym, a sesji sejmiku województwa – ustawa o samorządzie województwa.

 

Nie ma obowiązku nagrywania obrad komisji rad i sejmików

Posiedzenia kolegialnych organów pomocniczych - komisji rady gminy, powiatu i województwa, jak wynika z art. 18 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, są jawne i dostępne, o ile stanowią tak przepisy ustaw albo akty wydane na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak postanowi.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych podkreślał w swojej publikacji, że przepisy regulujące dostęp do informacji publicznej rozróżniają więc co zasady jawne i powszechnie dostępne obrady kolegialnych organów jednostek samorządu terytorialnego od posiedzeń kolegialnych organów pomocniczych, których jawność może być ograniczona.

Czytaj też: Obrady rady i sejmiku są jawne, ale trzeba zapewnić ochronę danych osobowych

Jawność obrad komisji zwiększyłaby transparentność działania rady

Według Aleksandra Hyżorka, prawnika w Wiza Paplaczyk Adwokacka Spółka Partnerska, należałoby rozważyć wprowadzenie obowiązku samorządów również w zakresie obrad komisji. - Należy tym samym postulować, aby ustawodawca poczynił ku temu kroki i wprowadził obowiązek rejestracji obrad komisji uważa. Jak wyjaśnia, oprócz konstytucyjnego prawa obywateli do pozyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, to m.in. w ustawie o samorządzie gminnym przesądzone jest, że jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji.

Jego zdaniem celem wprowadzenia takiej regulacji, podobnie jak obowiązku transmisji obrad rad, byłaby możliwość szerszego dostępu obywateli do informacji związanych z działalnością rady gminy, a tym samym możliwość niejako kontrolowania wybranych radnych.

Obecnie, skoro ustawodawca nie nakłada takiego obowiązku, bardzo mała liczba gmin, powiatów, czy województw korzysta z możliwości utrwalania i upubliczniania utrwalonych obrad komisji.

Zapewnienie ochrony danych

Według Prezesa UODO kluczowe z punktu widzenia projektowania prac samorządów pod kątem ochrony danych osobowych jest to, że w przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych należących do szczególnych kategorii, a więc np. dotyczących stanu zdrowia lub danych o karalności, sprawy takie mogą być rozpatrywane na posiedzeniach kolegialnych organów pomocniczych.

To więc administrator - planując przebieg obrad - powinien ocenić, czy informacje i tematyka obrad będą wymagały ujawnienia danych osobowych osób fizycznych ze szczególnym uwzględnieniem kategorii danych wskazanych w art. 9 i 10 RODO. I podaje przykład innego poziomu zagrożeń na debacie na temat budżetu i innego na obradach poświęconych  rozpatrzeniu skargi niepełnosprawnego mieszkańca.

Dodatkowy sprzęt i koszty

Często sprzęt do transmisji obrad rad gmin, powiatów, czy województw zamontowany jest bezpośrednio w salach sesyjnych i nie jest on przenośny. Zdaniem Aleksandra Hyżorka zasadne wydaje się zatem, aby samorządy posiadały sprzęt przenośny, który może przykładowo służyć transmisji obrad wyjazdowych, czy właśnie posiedzeń komisji, które mogą odbywać się w innych - mniejszych salach, niż sala, w której odbywają się obrady. 

Jak jednak przyznaje, wprowadzenie obowiązku transmisji komisji samorządowych byłoby kolejnym novum dla samorządów. Zapewne wiele samorządów musiałoby zakupić dodatkowy - przenośny sprzęt. Konieczny byłby również dodatkowy nakład pracy urzędników. Nad transmisją każdego posiedzenia komisji musiałaby czuwać dodatkowa osoba, odpowiedzialna za transmisję. - Patrząc jednocześnie przez pryzmat transparentności działań organów władzy publicznej, ewentualna zmiana w tym zakresie wpłynęłaby korzystnie - mówi.