Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Początkowo okres wsparcia wynosił 60 dni, ale w konsekwencji nowelizacji specustawy z 27 kwietnia wydłużono ten okres do 120 dni. Dodano też kolejny warunek- posiadanie numeru PESEL przez obywatela Ukrainy.

WZORY DOKUMENTÓW:

 

Czytaj także: Nie ma PESEL uchodźcy, nie ma świadczenia 40 zł>>

Rząd kończy wspierać tych, którzy kwaterują

Zarówno podczas nowelizacji ustawy, jak i w późniejszych wystąpieniach medialnych Paweł Szefernaker wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, pełnomocnik rządu do spraw uchodźców informował, że rząd nie będzie przedłużał programu wsparcia, który kończy się 30 czerwca. Chce bowiem, aby uchodźcy, którzy pozostali w Polsce usamodzielnili się. Pomóc ma im w tym kolejna nowelizacja ustawy pomocowej, która finansuje m.in. kursy językowe i szkoleniowe dla uchodźców, doprecyzowuje przepisy dotyczące zatrudniania ich przez polskich pracodawców.

Czytaj też: Pomoc obywatelom Ukrainy ze strony JST na podstawie specustawy >>>

Wiceminister Szefernaker przypomniał też, że uciekinierzy wojenni, którzy otrzymali numer PESEL, korzystają już 300 zł dla każdej osoby i 500+ na każde dziecko, a także innych świadczeń socjalnych. A część już znalazła zatrudnienie. Jak zaznaczył, świadczenie 40 zł będzie wypłacane tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą wojewody.

Wypowiedzi wiceministra, o dacie 30 czerwca, zaniepokoiły część czytelników kwaterujących uchodźców, którzy po raz pierwszy przyjechali do Polski w marcu, kwietniu, a nawet na początku czerwca.

„Karty pobytu uchodźców drukowane są z kalendarzem pobytu do października 2022 roku. Mam rodziny, które przyjechały do Polski w maju. Czy to oznacza, że w lipcu nie otrzymam za nich wsparcia?” – pytają.  

 

Ministerstwo wyjaśnia, że wypłata będzie trwała dalej

MSWiA potwierdza, że wypłata uprawnionym podmiotom świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nie kończy się wraz z upływem 30 czerwca 2022 r. 

Przypomina, że zgodnie z art. 13 ust. 1 tzw. specustawy pomocowej termin uprawniający o wnioskowanie o świadczenie 40 zł, liczony jest od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium RP, nie dłużej niż za okres 120 dni. Dodatkowo okres wypłaty świadczenia powyżej 120 dni może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Na rekompensatę będą więc mogli liczyć ci, którzy udzielą schronienia tym uchodźcom, którzy po raz pierwszy przekroczą legalnie granicę z Polską w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie po 1 lipca bieżącego roku.

Zmiany po nowelizacji specustawy z 8 czerwca

W ostatniej nowelizacji specustawy z 8 czerwca 2022 r. (ogłoszona 1 lipca) wprowadza zasadę, że wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy, składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy po dniu wejścia w życie ustawy, składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wnioski złożone z uchybieniem powyżej wskazanych terminów będą pozostawiane bez rozpoznania.

W nowelizacji zawarto przepis przejściowy, zgodnie z którym w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne obejmujące okres do 29 kwietnia 2022 r. Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego do  29 kwietnia 2022 r.

 

 

Znowelizowane rozporządzenie wymienia wyjątki

Znowelizowane 24 czerwca 2022 r. rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłat określa przypadki, kiedy gmina może przedłużyć wypłatę świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni. Dotyczyć to będzie tych obywateli Ukrainy, którzy ze względu na warunki osobiste nie mogą się usamodzielnić i pokrywać we własnym zakresie kosztów wyżywienia i zakwaterowania. Znowelizowane rozporządzenie wymienia następujących obywateli Ukrainy:

  1. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i każde małoletnie dziecko tych osób;
  2. posiadają dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności; świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i każde małoletnie dziecko tych osób;
  3. ukończyli 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
  4. są kobietami w ciąży lub osobami wychowującymi dziecko do 12 miesiąca życia; świadczenie przysługuje za kobietę w ciąży i każde jej małoletnie dziecko lub opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i wszystkie jego małoletnie dzieci;
  5. samotnie sprawują na terytorium RP opiekę nad trojgiem i więcej dzieci; świadczenie przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;
  6. są małoletnimi wymienionymi w art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; świadczenie przysługuje za małoletniego, opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego

Z informacji przekazanych przez wojewodów wynika, że liczba wniosków złożonych do gmin o wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy wg stanu na 17 maja 2022 r. wyniosła 190 121 na kwotę 821 910 396,12 zł.  Rząd w ocenie skutków regulacji zakłada, że przy założeniu, że liczba wniosków dotyczących uchodźców wymienionych w rozporządzeniu wyniesie jedną trzecią liczby wniosków złożonych do 17 maja wydatki związane z wejściem w życie rozporządzenia wyniosą do końca 2022 roku ponad 1 mld 972 584 mln zł.