Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku zajęła się sprawą po pytaniu skarbnik Gdańska o możliwość sfinansowania przez miasto wydatków na wynagrodzenia (za przepracowane nadgodziny) pracowników realizujących dodatkowe zadania, w związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju stopni alarmowych, ze środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Wprowadzenie jednego z czterech stopni alarmowych CRP (dotyczących zagrożenia cyberprzestrzeni) nakłada m.in. na administrację publiczną obowiązek zachowania szczególnej czujności. Wiąże się to z koniecznością wprowadzenia całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych w gminach m.in. informatyków.

Przeczytaj: Do końca lipca obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO i trzeci CHARLIE–CRP>>

Zagrożenie terrorystyczne to sytuacja kryzysowa

RIO analizując przepisy ustawy  z 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (art. 17 ust. 2 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 pkt 5) wskazało, że:

  1. do zadań starosty w sprawach zarządzania kryzysowego należy zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
  2. do zadań wójta, burmistrza, prezydenta miasta w sprawach zarządzania kryzysowego należy zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Z kolei z przepisu art. 16 ust. 1 ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych wynika, że mogą być wydawane zarządzenia w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego. Podstawą wprowadzenia jednego z czterech stopni alarmowych (w tym BRAVO, CHARLIE-CRP) są zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

 

 

Można opłacić nadgodziny z rezerwy

RIO stwierdziło więc, że możliwość wprowadzenia różnego rodzaju stopni alarmowych związana jest m.in. z występowaniem zdarzenia bądź zagrożenia o charakterze terrorystycznym. Stąd, w sytuacji, w której nie będzie prawnych możliwości skorzystania z innych źródeł finansowania przez gminę, w ocenie Izby, zaistnieją przesłanki do pokrycia wydatków na wynagrodzenia pracowników urzędu miasta (za przepracowane nadgodziny) z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, bowiem wprowadzenie wspomnianych stopni alarmowych wiąże się z sytuacją kryzysową.

Swoje stanowisko Izba oparła m.in. na wyroku WSA w Gdańsku z 28 listopada 2012 r. (sygn. akt I SA/Gd 1171/12), który dotyczył kwestii związanych z wydatkowaniem środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kontekście stopni alarmowych.