Pytanie:
W dniu 5 sierpnia 2017 r. zmarł radny Rady Miejskiej. W uchwale w sprawie diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych jest mowa o tym, że "diety obejmują zwrot utraconych zarobków z tytułu udziału w pracach organów gminy. Za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność radnego na sesji rady lub posiedzeniu komisji rady, diety miesięczne pomniejsza się o 10% przysługującej diety. O usprawiedliwieniu nieobecności na sesji rady lub posiedzeniu komisji decyduje przewodniczący rady". Czy za okres od 1 do 4 sierpnia 2017 r. należy się radnemu dieta? Czy należy ją wypłacić proporcjonalnie za 4 dni sierpnia (dzieląc kwotę przysługującą za cały miesiąc przez 30 i mnożąc x 4 dni). Czy w przypadku, jeśli dieta będzie przysługiwała za 4 dni sierpnia to powinniśmy wystosować pismo do żony radnego (radny miał 2 dzieci) o przedstawienie prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku i należną dietę wypłacić spadkobiercom?

Odpowiedź:
Moim zdaniem, o ile wynagrodzenie przysługiwało radnemu miesięcznie wówczas za okres od 1 sierpnia do 4 sierpnia 2017 należy je wypłacić proporcjonalnie (dzielimy kwotę przysługującą za cały miesiąc przez 30 i otrzymany wynik mnożymy x 4 dni ).

Należy jednak podkreślić, iż takie rozwiązanie może jednak budzić wątpliwość gdyż z jednej strony jest wskazane, iż diety obejmują zwrot utraconych zarobków z tytułu udziału w pracach organów gminy ale z drugiej strony uchwała nie wskazuje na proporcjonalne zmniejszanie wysokości diety w określonych sytuacjach. Tak więc nawet w tej sytuacji przedstawionej w pytaniu może powstać roszczenie o wpłatę diety w pełnej wysokości.

W treści pytania brak informacji w jaki sposób ustalane są diety dla radnych tj. czy miesięcznie, czy za każde posiedzenie itp. Do udzielania odpowiedzi przyjęto założenie, iż diety wypłacane są miesięcznie.

Uzasadnienie:
Radny za wykonaną pracę na rzecz danej jednostki samorządu terytorialnego otrzymuje wynagrodzenie, które określa się jako dieta. Dieta, którą otrzymują radni pełni przede wszystkim funkcję rekompensaty za wynagrodzenie utracone w związku z nieobecnościami radnego w swojej pracy. Dla wypłaty diety nie ma znaczenia, czy radny jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, czy też prowadzi działalność gospodarczą.

Zasady dotyczące ustalania diety radnego w gminie oraz zwrotu kosztów podróży służbowej zostały uregulowane ustawie z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym - dalej u.s.g. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż sposób ustalania diet jest podobny na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego, tj. gminnym, powiatowym, wojewódzkim.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnych wysokości diet przysługujących radnemu powiatu - dalej r.m.w.d.r.p., radnym powiatu przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości do:

1) 100% maksymalnej wysokości diety w powiatach powyżej 120 tys. mieszkańców, czyli w 2017 r. - 2684,13 zł,

2) 85% maksymalnej wysokości diety w powiatach od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców, czyli w 2017 r. – 2281,51 zł,

3) 70% maksymalnej wysokości diety w powiatach poniżej 60 tys. mieszkańców, czyli w 2017 r. - 1878,89 zł. 

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami