Pytanie:
Kiedy radni powinni złożyć oświadczenie majątkowe w związku z końcem kadencji?

Odpowiedź:
Radni składają oświadczenie na 2 miesiące przed upływem kadencji.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 24h ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - dalej u.s.g., radny gminny (miejski) i wójt składają oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji. Wobec braku odmiennego przepisu oświadczenie składa się według stanu na dzień jego złożenia – chyba, że z odpowiednich postanowień formularza oświadczenia wynika co innego. Analogiczne terminy dla radnych powiatowych wyznacza art. 25c ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 27c ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa – dla radnych wojewódzkich. 

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami