Czy każdy punkt przedszkolny może przekształcić się w taką formę? Jakie warunki trzeba spełnić? Od kiedy następuje przekształcenie? W jakiej wysokości powinno otrzymać dotację takie przedszkole niepubliczne (wcześniej punkt przedszkolny)?

Odpowiedź

Punkty przedszkolne są inną formą wychowania przedszkolnego, której warunki tworzenia, organizowania i działania określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080 z późn. zm.)
.
Przekształcenie uwarunkowane byłoby przede wszystkim zmianą warunków lokalowych wynikających z wymagań technicznych określonych dla przedszkola, które są dużo trudniejsze do spełnienia, np. posiadania własnego, odgrodzonego placu zabaw, blok żywieniowy, łazienka w każdej sali i dla pracowników, itp.

W celu przekształcenia punktu przedszkolnego w przedszkole (po spełnieniu wszystkich warunków technicznych) art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o., można skorzystać z przepisu ust. 10, który mówi, że organ prowadzący publiczną inną formę wychowania przedszkolnego może przekształcić tę formę w publiczne przedszkole, a do przekształcenia nie stosuje się przepisów ust. 1–6. Przepisy art. 58 u.s.o. stosuje się odpowiednio.

Możliwość przekształcenia wprowadzono odnośnie do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, zgodnie z art. 89a ust. 3 u.s.o. przekształcenie niepublicznej formy, prowadzonej przez osobę prawną lub osobę fizyczną, w niepubliczne przedszkole, wymaga dokonania zmiany we wpisie do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia przedszkola w trybie określonym w art. 82 ust. 5 u.s.o.

Do zgłoszenia do ewidencji dołącza się statut przedszkola.


Przepisy art. 90 ust. 1b i 2b u.s.o. określają ogólne warunki otrzymania dotacji dla przedszkola niepublicznego w wysokości nie niższej niż 75%. W związku z tym, ustalając podstawę do naliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych przyjąć należy wysokość ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych na terenie danej gminy.
Nie wprowadzają one jednak zróżnicowania podstaw naliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych w zależności od typu i rodzaju tych placówek.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.