Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami zakłada, że procedury dzierżawy, wynajęcia czy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa będą bardziej elastyczne.

To odpowiedź na postulat wojewodów, że ustawa  o  gospodarce nieruchomościami, o ile przepis szczególny nie odsyła do jej stosowania, nie określa zasad gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa znajdującymi się w „innych” zasobach, którymi gospodarują inne organy, czy powołane do tego podmioty(agencje).

Obecnie nieruchomościami Skarbu Państwa gospodarują starostowie

W obecnie obowiązującym stanie prawnym zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustawach, starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.

Proponowane przez ministra rozwoju zmiany wynikają z potrzeby usprawnienia mechanizmów gospodarowania nieruchomościami i zapewnienia prawidłowej gospodarki, zachowania szczególnej staranności oraz wzmocnienie nadzoru nad czynnościami z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Powrót do starych rozwiązań

Projekt zakłada między innymi powrót do sporządzanie na szczeblu lokalnym przez starostów planów wykorzystania zasobu, zatwierdzanych przez wojewodów. Starostowie sporządzali plany wykorzystania zasobu na okres 3 lat. W planach tych zawarte były informacje o powierzchni nieruchomości Skarbu Państwa oraz prognozy udostępniania i zbywania nieruchomości, a także informacje o kosztach i dochodach z nieruchomości.

Według projektodawców powrót do utrwalonych oraz pozytywnie ocenianych rozwiązań wpłynie na wzmocnienie ochrony interesów Skarbu Państwa w obszarze gospodarowania nieruchomościami.

W projekcie przewidziano uchylenie regulacji prawnych nakładających na ministra właściwego do spraw budownictwa obowiązek sporządzenia dokumentu pt. Polityka Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa.

Czytaj też: WSA: Biznes na kościelnej nieruchomości nie pozbawia zwolnienia z podatku

Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami

W ustawie o gospodarce nieruchomościami dodano m.in. przepis, zgodnie z którym wojewoda sprawuje nadzór nad gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa przez starostów.

Wprowadzono dodatkową przesłankę odwołania darowizny w postaci wykorzystywania nieruchomości na inny cel niż cel na który nieruchomość została darowana. W praktyce bowiem zdarzają się sytuacje, w których obdarowany nie tylko nie realizuje celu wskazanego w umowie darowizny, ale również wykorzystuje nieruchomość na inny cel.

Jedna ze zmian przewiduje wprowadzenie obowiązku sporządzania przez starostów gospodarujących zasobem nieruchomości Skarbu Państwa planów wykorzystania zasobu oraz przedłożenia tych planów celem akceptacji wojewodom co najmniej na dwa miesiące przed zakończeniem okresu obowiązywania poprzedniego planu.

Więcej kompetencji nadzorczych wojewody

Kompetencje nadzorcze wojewody zostaną na podstawie zmian w ustawie o o wojewodzie i administracji rządowej w województwie poszerzone o możliwość ustalania w drodze zarządzenia szczegółowych warunków nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

Wojewoda będzie także mógł zobowiązać starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowe do podjęcia w wyznaczonym terminie określonych działań względem konkretnej nieruchomości zasobu, a w braku wykonania do wydania zarządzenia zastępczego.

Więcej informacji i projekt dostępne są tutaj na stronie RCL>>