Minister rodziny i polityki społecznej wydłużył termin składania wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa”. Opieka nad osobą niepełnosprawną wiąże się z rezygnacją członków rodzin, opiekunów z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji.

Cel programu „Opieka wytchnieniowa”

Program „Opieka wytchnieniowa” powstał, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Sprawdź w LEX: Czy korzystanie z usług opieki wytchnieniowej przez opiekuna ma wpływ na pobierane świadczenie pielęgnacyjne? >

Terminy programu „Opieka wytchnieniowa”

Wnioski w ramach programu gmina/powiat składa do właściwego wojewody w terminie do 8 stycznia 2021 r.

Po otrzymaniu od wojewody listy rekomendowanych wniosków - wojewodowie mają na to czas do 29 stycznia 2021 r. minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego weryfikuje ją i zatwierdza – w terminie do 12 lutego 2021 r.

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Sprawdź w LEX: Jaka jest podstawa prawna decyzji administracyjnej przyznającej opiekę wytchnieniową w ramach pobytu dziennego i całodobowego? >

 


Budżet programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 to 50 mln zł z Funduszu Solidarnościowego.

W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 100 proc. kosztów realizacji usługi opieki wytchnieniowej.

Czytaj też: Samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie usług asystenta niepełnosprawnych>>

Program będzie realizowany w trzech formach:

1.  świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

  • miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
  • ośrodku wsparcia,
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.

2.  świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:

  • ośrodku wsparcia,
  • w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru właściwego wojewody,
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.

3. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.

Sprawdź w LEX: Czy w ramach "Programu Opieka wytchnieniowa" można przyznać opiekę wytchnieniową osobom, które korzystają ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi? >

Jakie limity obowiązują?

  • limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego,
  • limit 14 dni dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego (w przypadku zaistnienia nagłych okoliczności tj. pobytu w szpitalu członka rodziny lub opiekuna prawnego – uczestnika programu spowodowanego zakażaniem koronawirusem, istnieje możliwość przyznania dodatkowego limitu w ramach pobytu całodobowego, w wymiarze kolejnych 14 dni. W tym celu konieczne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego dotyczącego hospitalizacji)
  • limit 20 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Po przekroczeniu limitu godzin, samorząd może wyrazić zgodę na zwiększenie liczby godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach środków własnych.

Sprawdź w LEX: Czy gmina musi uchwalić program osłonowy w celu realizacji usług wytchnieniowych? >

Kiedy gmina/powiat może otrzymać środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację usługi opieki wytchnieniowej?

Jeśli usługę opieki wytchnieniowej realizuje samodzielnie, czyli przez pracowników ośrodka pomocy społecznej, urzędu gminy/powiatu lub gminnych/powiatowych jednostek organizacyjnych, zleca realizację usługi opieki wytchnieniowej określonym podmiotom i organizacjom pozarządowym lub gdy kupuje usługi opieki wytchnieniowej od podmiotów sektora prywatnego.

Odbiurokratyzowana została także procedura przyznawania opieki: samorządy nie mają już obowiązku wydawania przez jednostki samorządu terytorialnego decyzji administracyjnych – do pierwszego wsparcia kwalifikuje jedynie wypełniona przez opiekuna karta zgłoszenia.

Czytaj w LEX: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – nowe zadanie >