Celem programu jest konserwacja i rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych polegająca na zabezpieczeniu, zachowaniu i utrwaleniu substancji zabytku

 


Najpierw obiekty najbardziej zagrożone

W ramach programu dofinansowania nie mogą uzyskać projekty zakładające adaptację, przebudowę obiektów zabytkowych lub ich znaczącą rekonstrukcję.

Duży nacisk kładziony będzie na dofinansowanie prac przy obiektach najbardziej zagrożonych oraz zabytkach najcenniejszych – wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO, uznanych za Pomniki Historii oraz posiadających wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Istotnym celem programu jest również zwrócenie uwagi na obiekty mające szczególne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego – także w kontekście lokalnym, gdzie pełnią ważną rolę nośnika historii i tradycji.

Czytaj też: Rządowy program opieki nad zabytkami już obowiązuje

Kto może otrzymać wsparcie?

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się podmioty posiadające osobowość prawną oraz siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 25 tys. zł. Dofinansowanie może być udzielone w wysokości do 50% nakładów koniecznych, a w przypadkach szczególnych do 100% nakładów koniecznych. 

Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/.

Więcej informacji o programie TUTAJ