Zgodnie z projektem ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, dokonując zajęcia ruchomości o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, organ egzekucyjny będzie oddawał ją pod dozór państwowej lub samorządowej instytucji kultury. Konieczne będzie uprzednie ustalenie, czy zajęta ruchomość stanowi zabytek.

Organ egzekucyjny zawiadomi wojewódzkiego konserwatora zabytków

Organ egzekucyjny będzie o tym zawiadamiał wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego ze względu na miejsce przechowywania zajętej ruchomości, a w przypadku materiału bibliotecznego – Dyrektora Biblioteki Narodowej w Warszawie. Państwowa lub samorządowa instytucja kultury nie będzie mogła odmówić przyjęcia zajętej ruchomości pod dozór.

Jak wynika z uzasadnienia projektu, zmiana ma praktyczne znaczenie dla organu egzekucyjnego. Przyspieszy i usprawni egzekucję z ruchomości o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej oraz zapewni należyty dozór nad zajętą ruchomością.

 Co ważne, państwowej lub samorządowej instytucji kultury nie będzie przysługiwał zwrot koniecznych wydatków związanych z wykonywaniem dozoru oraz wynagrodzenie za dozór.

 


Sprzedaż przedmiotu zabytkowego

Przy sprzedaży zajętej ruchomości o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, zasadą wynikającą z projektowanej ustawy jest podejmowanie przez organ egzekucyjny działań, po wskazaniu państwowej lub samorządowej instytucji kultury właściwej do sprawowania dozoru oraz nabycia takiej ruchomości.

Sprzedaż dokonywana ma być państwowej lub samorządowej instytucji kultury, wskazanej odpowiednio przez wojewódzkiego konserwatora zabytków albo Dyrektora Biblioteki Narodowej w Warszawie. Pozostawiono zasadę, że sprzedaż następuje po cenie oszacowania.

Czytaj też: Małżonek będzie mógł spłacić zobowiązania za dłużnika>>