Pytanie:
W samorządowym zakładzie budżetowym, który jest jednostką organizacyjną powiatu, ogłoszono konkurs na kierownicze stanowisko głównego księgowego. Konkurs wygrała osoba, która jest równocześnie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku głównego księgowego w jednostce państwowej podlegającej pod Ministerstwo Sprawiedliwości. W samorządzie pracownik zostanie zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy (pół etatu). Pracę w zakładzie będzie świadczył po godzinach swojej pracy w głównym miejscu pracy.

Czy jeżeli pracownik jest równocześnie zatrudniony na takim samym stanowisku w innym zakładzie, to w oświadczeniu o którym mowa w art. 31 ustawy o pracownikach samorządowych musi podać fakt zatrudnienia w innej jednostce państwowej?

Czy może wskazane oświadczenie dotyczy wyłącznie prowadzenia działalności gospodarczej?

Odpowiedź:
Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

Uzasadnienie:
Art. 31 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych – dalej u.p.s., nakłada na pracownika samorządowego obowiązek poinformowania pracodawcy o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jednak przepis ten nie dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę. Ustawodawca w przepisie art. 30 u.p.s. ustawy wprowadził zakaz wykonywania pracy. Zgodnie bowiem z u.p.s. ,,pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy".

Wobec takiej konstrukcji można stwierdzić, że w każdym przypadku, gdy pracownik będzie wykonywał pracę o podobnym lub takim samym charakterze w innej jednostce, powinien poinformować i uzyskać zgodę swojego pracodawcy, by nie narażać się na odpowiedzialność dyscyplinarną.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że pracownicy, poza regulacjami ustawowymi, objęci są zakazami wykonywania pracy u innego pracodawcy, które wynikają z umów o pracę lub wewnętrznych regulaminów. Dlatego też w odniesieniu do opisywanego stanu faktycznego należałoby sprawdzić, czy osoba ta nie podlega takim zakazom i potencjalnym obowiązkom wynikających z tych zakazów. 

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami