W liście skierowanym do wojewodów minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg zaapelowała o przekazanie wójtom, burmistrzom i prezydentom miast rekomendacji w zakresie wsparcia dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, czyli szczególnie osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych czy bezdomnych. 

 


Gmina powinna pomóc w dostarczeniu posiłku

W sytuacji, kiedy osoba, szczególnie starsza, samotna, niepełnosprawna i objęta obowiązkową kwarantanną domową nie jest w stanie sama zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, taką pomoc powinna przyznać gmina, niezależnie od kryterium dochodowego.

- Dotyczy to również dowozu. Gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie do kosztów realizacji zadania – wskazuje minister Marlena Maląg.

Znaczącą rolę odgrywa tutaj program „Posiłek w szkole i w domu”. Ze środków przekazywanych w ramach programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym konkretne warunki (m.in. kryterium dochodowe). Wójt, burmistrz czy prezydent miasta mogą liczyć na zwiększenie dotacji do 5 proc. środków finansowych na dowóz posiłków w gminie.

Wsparcie również dla rodzin

Na wsparcie mogą liczyć również rodziny. Jeżeli w okresie zamknięcia placówek edukacyjnych, a w efekcie również stołówek, dziecko nie ma zapewnionego posiłku, kierownik ośrodka pomocy społecznej może przyznać na ten okres pomoc w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 

Wsparcie dla osób bezdomnych 

Minister rodziny apeluje o uwagę i wrażliwość we wsparciu osób bezdomnych.

W realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, w którym osoby bezdomne stanowią jedną z grup otrzymujących wsparcie, uczestniczą: 

  • Federacja Polskich Banków Żywności 
  • Caritas Polska 
  • Polski Komitet Pomocy Społecznej 
  • Polski Czerwony Krzyż 

Z pomocy mogą skorzystać wszystkie osoby bezdomne – zarówno te przebywające w placówkach, jak i poza nimi. 

Osoba bezdomna zgłasza się do lokalnej organizacji należącej do sieci dystrybucji – Federacji Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej lub Polskiego Czerwonego Krzyża, tam składa oświadczenie, że spełnia kryteria do udzielenia pomocy i otrzymuje żywność w formie paczek lub jeśli organizacja wydaje posiłki – w formie posiłku – tłumaczy minister Marlena Maląg.