-  Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych zmieni się w trwałą subwencję rozwojową dla samorządów, dzieloną według obiektywnych kryteriów, ten algorytm jeszcze przedyskutujemy ze środowiskami samorządowymi – zapowiedział Jarosław Gowin wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii.

Więcej na temat Polskiego Ładu: 
Polski Ład - niższe podatki, więcej pracy i większe wydatki na rozwój>>
 http://polskilad.pis.org.pl/>>

Propozycje dla samorządów lokalnych są porozrzucane po kilku komponentach Polskiego Ładu. Projekt zapowiada m.in. budowę sieci 5G we wszystkich obszarach miejskich i wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych do 2025 r., ucyfrowienie wszystkich chętnych samorządów i lokalnych usług publicznych, budowę setki kilometrów światłowodów umożliwiających szybką transmisję danych, przyłączenie ponad milion kolejnych gospodarstw domowych do szerokopasmowego dostęp do internetu, rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa lokalnych oczyszczalni, program wymiany źródeł ciepła.

- Powstanie 4 tysiące świetlic, 100 basenów, 300 boisk w gminach w których nie ma takich obiektów – zapowiedział wicepremier Jarosław Kaczyński.  Dofinansowanie do budowy sal gimnastycznych i basenów w gminach ma być zwiększone do 80 procent.

Zachęty dla budownictwa modułowego i komunalnego

Do gmin skierowany ma być nowy program dofinansowania budowy obiektów użyteczności publicznej na bazie budownictwa modułowego. Gminy w ramach projektu „Modułowe centra lokalne wspólnoty” będą miały możliwość dostosowania funkcjonalności budynków do potrzeb lokalnej społeczności, np. koncentrując się na tym, by było to miejsce spotkań, aktywizacji społecznej i przedsiębiorczości. Budynek ten będzie mógł ulegać zmianom po jakimś czasie wraz ze zmianami społeczności lokalnej, co będzie wymagać mniejszych nakładów inwestycyjnych, a jego modyfikacja, co istotne, będzie prostsza niż w przypadku budownictwa tradycyjnego.

Polski Ład zapowiada granty na infrastrukturę dla gmin inwestujących w budownictwo mieszkaniowe. Zgodnie z założeniami, gminy, które zaangażują się w budowę mieszkań komunalnych lub w ramach SIM, TBS (w tym na zasadach „lokal za grunt”), będą mogły uzyskać dodatkowe wsparcie na inwestycje towarzyszące np. budowa dróg, kanalizacji, szkół, przedszkoli. Za każde zrealizowane przedsięwzięcie mieszkaniowe gmina otrzyma grant na pokrycie 10 proc. takiej inwestycji towarzyszącej.

- Bardzo ważnym elementem Polskiego Ładu jest reforma planowania przestrzennego. Pracujemy wraz z samorządami, ekspertami i branżą budowlaną nad przepisami które nie pozwolą na budowanie nowych osiedli bez wyposażenia ich w szkoły, przedszkola, żłobki, tereny rekreacyjne i zieleń. Ograniczymy niekontrolowane rozlewanie się miast i uporządkujemy ład przestrzenny – zapowiada Jarosław Gowin, wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii..

Krajowy Fundusz Rewitalizacji i żłobek w każdej gminie

Powstanie też Krajowy Fundusz Rewitalizacji, finansujący gminne programy rewitalizacji (także miejskich kamienic). Procedura pozyskiwania środków z KFW ma być prosta. Najpierw gminy będą występować z wnioskami o dotacje na dofinansowanie inwestycji, m.in. mieszkaniowych, infrastrukturalnych i środowiskowych. Po zrealizowaniu określonych celów dotacje będą przekształcane w bezzwrotne granty.

Do samorządów lokalnych skierowany jest także program „Żłobek w każdej gminie”. Gmina, która będzie chciała zorganizować żłobek na swoim terenie otrzyma dotację na jego budowę. Wsparcie będzie realizowane z programu inwestycyjnego w ramach Polskiego Ładu. Dzięki temu powstanie nawet kilkaset nowych żłobków w całej Polsce.

Polski Ład zapowiada kodeks rolny i preferencje dla rolników>>

Tam, gdzie nie ma rurociągu wyspy gazowe 

Nowością ma być rządowy program małej gazyfikacji wyspowej. Jak podkreślono w dokumencie Polski Ład, obecnie w Polsce jest 1666 zgazyfikowanych gmin, w tym 300 tylko przygranicznie. Na gazyfikację czeka 1111 gmin. Tam, gdzie nie ma jeszcze sieci gazowej mają powstać tzw. wyspy gazyfikacji, czyli zbiorniki LNG, z których każdy będzie mógł zaopatrzyć 200 domów jednorodzinnych, czyli około 1000 mieszkańców lub urzędy, szpitale, szkoły, uzdrowiska czy firmy. Rozwiązanie będzie też wspierać walkę z zanieczyszczeniem powietrza i wykluczeniem energetycznym, a gaz dostarczany do zbiorników LNG może zostać wzbogacony zielonym wodorem.

Realizacja projektów będzie wymagać współpracy spółek państwowych, m.in. operatorów sieci, prywatnych przedsiębiorstw, Agencji Rozwoju Przemysłu i samorządów.

 

Większe budżety obywatelskie i rozwój zielonych płuc

W projekcie znalazła się też propozycja zwiększenia budżetu obywatelskiego do 1 proc., od 2021 r. – dodatkowe 0,5 proc. w budżecie ma być przeznaczone wyłącznie na miejskie rozwiązania ekologiczne. Polski Ład zapowiada też wdrożenie nowych narzędzi do zwalczania wysp ciepła w miastach, w ramach projektu „Miasto z klimatem”, polegające na likwidacji betonu i asfaltu, tam, gdzie jest to możliwe, a także nasadzeniu drzew i krzewów oraz tworzeniu mikroparków, zielonych ścian i dachów. Ma być ustanowiony minimalny procentowy udział przestrzeni biologicznie czynnej w miastach w tym także zielone dachy i trawniki z rzadko koszoną trawą. Większość zaproponowanych rozwiązań ma być sfinansowana ze środków Krajowego Programu Odbudowy