Podstawą nowej jednostki (CUS) jest zainicjowana przez prezydenta RP ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, która weszła w życie 1 stycznia 2020 r. Konkurs na przeprowadzenie pilotażu centrów usług społecznych został ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 31 grudnia 2019 r.

Czytaj też: Od nowego roku gminy mogą tworzyć centra usług społecznych

Wypracowanie modelowych rozwiązań

Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, wyjaśniała, że chodzi o wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania 30 modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych. Adresowane będą one zarówno do ogółu mieszkańców, jak i do grup o szczególnych potrzebach, np. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, rodzin wielodzietnych.

Ma to pozwolić gminom na dostosowanie świadczonych usług i do potrzeb mieszkańców gminy, i do własnych możliwości finansowych.

Ile pieniędzy przeznaczono na konkurs CUS?

Na konkurs przeznaczono 100 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki zostaną podzielone na 4 typy projektów, w zależności od wielkości gminy oraz rodzaju centrum usług społecznych przewidzianego w ustawie.

Wsparcie na utworzenie i funkcjonowanie centrów usług społecznych otrzyma łącznie 30 samorządów gminnych, w tym: gminy wiejskie, miasta na prawach powiatu, miasta średniej wielkości, aglomeracje oraz gminy, które zdecydują się utworzyć wspólne centrum usług społecznych, zawierając w tym celu odpowiednie porozumienie.

Czytaj w LEX: Status prawny pracowników CUS >

Termin składania w wniosków na pilotaż CUS

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane drogą elektroniczną od 31 stycznia 2020 r. (od godz. 0.00) do 28 lutego 2020 r. (do godziny 12:00).

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest tutaj na stronie ministerstwa.

Czytaj w LEX: Utworzenie, zadania oraz zasady działania CUS >