Ustawa z 24 marca 2022 r. nowelizuje art. 32 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego poprzez wydłużenie o 3 lata ciążącego na gminie obowiązku zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, który jest w złym stanie technicznym i wymaga opróżnienia.
Datą graniczną stosowania przepisu w brzmieniu dotychczasowym był 31 grudnia 2021 r. Podpisana 6 maja przez Prezydenta ustawa wydłuża ten termin do dnia 31 grudnia 2024 r.

Przeczytaj także: RPO: Już tylko właściciele odpowiadają za lokale dla mieszkańców domów w złym stanie technicznym>>
Sprawdź też: Na jakiej podstawie gmina może rozwiązać umowę najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy? >

Ponadto ustawa wydłuża o kolejne dwa lata moc obowiązującą przepisów wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 oraz 34 ust. 6 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane tj. rozporządzeń określających:

  • warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  • szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego,
  • warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z tym że przepisy zmieniające ustawę o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wchodzą w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawdź też: Co powinna zrobić gmina, jeśli rodzina nie opuściła domu, którego opuszczenie nakazał nadzór budowlany ze względu na zły stan techniczny? >

Jak przyznawać świadczenia obywatelom Ukrainy po zmianach w specustawie - zaproszenie na szkolenie >>