- Podniesienie jakości pracy szkoły będzie osiągnięte poprzez takie zmiany przepisów, które wzmocnią motywacyjny charakter wynagrodzeń nauczycieli, zwiększą rolę doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli zgodnie z potrzebami uczniów, poprawią organizację pracy szkoły oraz umożliwią szersze niż dotychczas włączenie rodziców w sprawy istotne dla szkoły. - mówiła w czwartek minister edukacji, przekazując do konsultacji społecznych założenia do projektu zmian w Karcie Nauczyciela.


Zmienią się zasady rozliczania puli na średnie wynagrodzenia


Średnie wynagrodzenie nauczycieli gwarantowane w ustawie Karta Nauczyciela nie zmieni się, natomiast pula środków przeznaczona na ten cel będzie mogła być dzielona na wszystkich nauczycieli łącznie, a nie - jak dotychczas - w ramach danego stopnia awansu zawodowego.

Regulacje dotyczące dodatków uzupełniających bardziej elastyczne

Zmienić mają się także zasady wyliczania jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli. Jednostki samorządu terytorialnego nie będą musiały wyliczać go odrębnie dla pedagogów na różnych stopniach awansu zawodowego. Za podstawę przyjmowana będzie średnia wynagrodzeń wszystkich nauczycieli ze szkół podległych jednostce samorządu terytorialnego i dopiero, gdy pensje okażą się niższe niż ustawowe progi, nauczyciele otrzymają dodatek uzupełniający.

Urlop dla poratowania zdrowia dopiero po 20 latach pracy

Przepisy dotyczące rocznych urlopów dla poratowania zdrowia mają być bardziej restrykcyjne. Prawo do urlopu będzie miał nauczyciel, który przepracował 20 lat (obecnie jest to siedem), a łączny czas wypoczynku wyniesie maksymalnie rok, a nie - jak teraz - trzy lata. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu orzeknie lekarz medycyny pracy i to jedynie w sytuacji, gdy stwierdzi stan zagrożenia chorobą zawodową.

Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisie ABC Oświata>>>